Ochrana dát

Veľmi nás teší Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre manažment Atrium Apartments GmbH obzvlášť vysokú prioritu. V zásade je možné používať webovú stránku Atrium Apartments GmbH bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba prostredníctvom našej webovej stránky využívať špeciálne služby spoločnosti, spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné a na takéto spracúvanie neexistuje právny základ, vo všeobecnosti získavame súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s ochranou údajov špecifickou pre danú krajinu. predpisy platné pre Atrium Apartments GmbH. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované o právach, na ktoré majú nárok, prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Spoločnosť Atrium Apartments GmbH ako prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najkompletnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu môžu mať prenosy údajov cez internet vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám každá dotknutá osoba môže poskytnúť osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Atrium Apartments GmbH je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca na prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vám vopred vysvetliť používané pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 • a) osobné údaje
  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom priradenia k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym prvkom, vyjadrenie fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

 • b) dotknutá osoba
  Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 

 • c) Spracovanie
  Spracovanie je akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov alebo akýchkoľvek takýchto sérií procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prenos, distribúcia alebo akákoľvek iná forma sprístupnenia, spárovania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 

 • d) Obmedzenie spracovania
  Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie.

 

 • e) profilovanie
  Profilovanie je akýkoľvek druh automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných údajov Analyzovať alebo predpovedať preferencie fyzickej osoby. , záujmy, spoľahlivosť, správanie, miesto pobytu alebo premiestnenie.

 

 • f) Pseudonymizácia
  Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie budú uchovávané oddelene a budú podliehať technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia že osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 

 • g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ údajov
  Zodpovednou alebo zodpovednou osobou za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania špecifikované v práve Únie alebo v práve členských štátov, zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá pre jej pomenovanie môžu byť stanovené v práve Únie alebo v práve členských štátov.

 

 • h) spracovatelia
  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

 

 • i) Príjemca
  Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v súvislosti s konkrétnym vyšetrovacím mandátom podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

 

 • j) tretia strana
  Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 

 • k) Súhlas
  Súhlas je akýkoľvek prejav vôle dotknutej osoby dobrovoľne udelený informovaným spôsobom a jednoznačne pre konkrétny prípad vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba dáva najavo, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. .

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení charakteru ochrany údajov je:

Atrium Apartments Ltd

Breitewiesenstrasse 19 

63877 Plachtenie

Nemecko

Telefón: +49 1757387467

E-mail: info@atrium.apartments

lokalita: www.atrium.apartments

3. Súbory cookie

Internetové stránky Atrium Apartments GmbH používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú a ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Súbory cookie používa množstvo webových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého je možné priradiť webové stránky a servery ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Prostredníctvom používania cookies môže Atrium Apartments GmbH poskytnúť užívateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia cookies neboli možné.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizované pre používateľa. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí znova zadávať svoje prístupové údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože to robí webová lokalita a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou zodpovedajúcim nastavením v použitom internetovom prehliadači a tak natrvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.

4. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka Atrium Apartments GmbH zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií vždy, keď na webovú stránku vstúpi dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. (1) používané typy a verzie prehliadačov, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) webová stránka, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú stránku (tzv. referrer), (4) podstránky, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom prístupového systému na našej webovej stránke, je možné kontrolovať, (5) dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie používané na odvrátenie hrozieb v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Atrium Apartments GmbH nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby sme (1) správne doručovali obsah našej webovej stránky, (2) optimalizovali obsah našej webovej stránky a reklamy na ňu, (3) zabezpečili dlhodobú funkčnosť našich systémov informačných technológií a technológie. našej webovej stránky a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie preto spoločnosť Atrium Apartments GmbH vyhodnocuje štatisticky a s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej webovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa poskytnutím osobných údajov. Aké osobné údaje sa prenášajú osobe zodpovednej za spracovanie vyplýva z príslušnej vstupnej masky použitej pri registrácii. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sú zhromažďované a uchovávané výlučne na interné použitie osoby zodpovednej za spracúvanie a na jej vlastné účely. Osoba zodpovedná za spracovanie môže zabezpečiť odovzdanie údajov jednému alebo viacerým spracovateľom, napríklad poskytovateľovi balíkových služieb, ktorý osobné údaje tiež používa výlučne na internú potrebu pripísateľnú osobe zodpovednej za spracovanie.

Registráciou na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie sa ukladá aj IP adresa pridelená dotknutej osobe poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje sa uchovávajú na pozadí, že len tak možno zabrániť zneužitiu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie spáchaných trestných činov. V tejto súvislosti je uchovávanie týchto údajov nevyhnutné na ochranu osoby zodpovednej za spracovanie. Tieto údaje sa v zásade nepostúpia tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich postúpenia alebo ak je odovzdanie na účely trestného stíhania.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov umožňuje prevádzkovateľovi ponúkať dotknutej osobe obsah alebo služby, ktoré je vzhľadom na povahu veci možné ponúkať len registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich nechať úplne vymazať z databázy osoby zodpovednej za spracúvanie.

Osoba zodpovedná za spracúvanie poskytne ktorejkoľvek dotknutej osobe na požiadanie kedykoľvek informácie o tom, aké osobné údaje sa o dotknutej osobe uchovávajú. Ďalej osoba zodpovedná za spracovanie na žiadosť alebo oznámenie dotknutej osoby opraví alebo vymaže osobné údaje, pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti uchovávania inak. Všetci zamestnanci osoby zodpovednej za spracovanie sú v tejto súvislosti dotknutej osobe k dispozícii ako kontaktné osoby.

6. Možnosť kontaktu cez webovú stránku

Na stránke Atrium Apartments GmbH sú vzhľadom na zákonné predpisy uvedené informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt na našu spoločnosť a priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu pre takzvanú elektronickú poštu (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracúvanie e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba prenesie, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odovzdáva prevádzkovateľovi na dobrovoľnom základe, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

7. Bežné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracúvanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich uchovávania alebo ak to vyžaduje európsky zákonodarca a zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktoré zodpovedná osoba pre predmet spracovania, bol poskytnutý.

Ak prestane platiť účel uchovávania alebo uplynie lehota uchovávania predpísaná európskym direktívnym a regulačným orgánom alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú rutinne a v súlade so zákonnými ustanoveniami zablokované alebo vymazané.

8. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie
  Každá dotknutá osoba má právo, udelené vydavateľom európskej smernice a nariadenia, požiadať osobu zodpovednú za spracúvanie o potvrdenie, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

 

 • b) Právo na informácie
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo, udelené vydavateľom európskej smernice a nariadenia, kedykoľvek bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uchovávané, a kópiu týchto informácií od osoby zodpovednej za spracúvanie. Okrem toho európsky zákonodarca pre smernice a nariadenia umožnil dotknutej osobe prístup k týmto informáciám:

  • účely spracovania

  • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách

  • ak je to možné, plánovanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby

  • existenciu práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovednej osoby alebo práva namietať proti tomuto spracovaniu

  • existencia práva odvolať sa na dozorný orgán

  • ak sa osobné údaje nezhromažďujú od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu

 • Ďalej má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo na informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prenosom.
  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

 

 • c) Právo na opravu
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo priznané európskou smernicou a nariadením požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo s prihliadnutím na účely spracúvania požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

 

 • d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení požadovať, aby zodpovedná osoba bezodkladne vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak platí niektorý z nasledujúcich dôvodov a spracúvanie nie je nevyhnutné :

  • Osobné údaje boli zhromaždené na také účely alebo inak spracované, na ktoré už nie sú potrebné.

  • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom sa spracúvanie zakladalo podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.

  • Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods.

  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.

  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v práve Únie alebo členského štátu, ktorej prevádzkovateľ podlieha.

  • Osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s § 8 ods.1 DS-GVO.

Ak platí niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené v Atrium Apartments GmbH vymazané, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec Atrium Apartments GmbH zabezpečí okamžité vybavenie žiadosti o výmaz.
Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou Atrium Apartments GmbH a naša spoločnosť ako zodpovedná osoba je povinná osobné údaje vymazať v súlade s čl.17 ods.1 DS-GVO, spoločnosť Atrium Apartments GmbH prijme aj primerané opatrenia, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu technického charakteru, s cieľom informovať ďalšie osoby zodpovedné za spracúvanie údajov, ktoré spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópie či repliky týchto osobných údajov údaje od týchto iných osôb zodpovedných za spracovanie údajov požiadali, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné. Pracovník Atrium Apartments GmbH zariadi potrebné v jednotlivých prípadoch.

 

 • e) Právo na obmedzenie spracovania
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo udelené vydavateľom európskej smernice a nariadenia požadovať, aby zodpovedná osoba obmedzila spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  • Dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

  • Spracúvanie je protiprávne, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov.

  • Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

  • Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených u Atrium Apartments GmbH, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Obmedzenie spracovania zabezpečí zamestnanec Atrium Apartments GmbH.

 • f) Právo na prenosnosť údajov
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo udelené vydavateľom európskej smernice a nariadenia získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojovom formáte. čitateľný formát. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez prekážok zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, ak je spracúvanie založené na súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DS-GVO alebo § 9 ods. 2 písm. a DS-GVO alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. je vo verejnom záujme alebo sa koná pri výkone verejnej moci, ktorá bola prevedená na zodpovednú osobu.
  Ďalej tým nie sú pri výkone práva na prenosnosť údajov podľa § 20 ods.
  Za účelom uplatnenia práva na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zamestnanca Atrium Apartments GmbH.

 

 • g) Právo namietať
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je založené na čl.6 ods. 1 písmeno e alebo f DS-GVO podať námietku. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.
  Atrium Apartments GmbH už nebude v prípade námietky spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právne nároky.
  Ak spoločnosť Atrium Apartments GmbH spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej reklamy, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namietne u Atrium Apartments GmbH spracúvanie na účely priameho marketingu, Atrium Apartments GmbH už nebude osobné údaje na tieto účely spracúvať.
  Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré sa v Atrium Apartments GmbH vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods.1 DS-GMO namietať, pokiaľ takéto spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.
  Za účelom uplatnenia práva na námietku sa dotknutá osoba môže obrátiť priamo na ktoréhokoľvek zamestnanca Atrium Apartments GmbH alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba môže tiež v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s využitím technických špecifikácií.

 

 • h) Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo priznané európskym zákonodarcom smerníc a nariadení, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania – ktoré má pre ňu právne účinky alebo sa ju významne dotýka v obdobnom rozsahu. spôsobom, ak rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členského štátu, podľa ktorého osoba a takéto právne predpisy vyžadujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby.
  Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Atrium Apartments GmbH prijme vhodné opatrenia, aby ochrana práv a slobôd a legitímna ochrana záujmov dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, na vyjadrenie svojho názoru a na napadnutie rozhodnutia.
  Ak si dotknutá osoba chce uplatniť práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

 

 • i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov
  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo udelené splnomocnencom európskej smernice a nariadenia kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.
  Ak chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

9. Ochrana údajov v žiadostiach a v procese podávania žiadostí

Osoba zodpovedná za spracovanie zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov za účelom vybavenia procesu podávania žiadostí. Spracovanie môže prebiehať aj elektronicky. Ide najmä o prípad, ak žiadateľ zašle príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára na webovej stránke, osobe zodpovednej za spracovanie. V prípade, že osoba zodpovedná za spracovanie uzatvorí so žiadateľom pracovnú zmluvu, poskytnuté údaje budú uchovávané za účelom spracovania pracovného pomeru v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ak osoba zodpovedná za spracovanie neuzavrie so žiadateľom pracovnú zmluvu, dokumenty žiadosti budú automaticky vymazané po uplynutí dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia o zamietnutí, ak vymazanie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami osoby zodpovednej za spracovanie. Ďalším oprávneným záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa zákona o všeobecnom rovnakom zaobchádzaní (AGG).

10. Právny základ spracovania

Článok 6 I písm. a DS-GVO slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracovateľské operácie, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je tomu napríklad v prípade spracovateľských operácií, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru alebo poskytnutie inej služby či protihodnoty, spracúvanie je založený na článku 6 I písm. b GDPR. To isté platí pre také spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov po našich produktoch alebo službách. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako je napríklad plnenie daňových povinností, spracúvanie sa riadi čl.6 I písm.c GDPR. V ojedinelých prípadoch by sa spracovanie osobných údajov mohlo stať nevyhnutným na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by sa v našej spoločnosti zranil návštevník a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa spracúvanie zakladalo na článku 6 písm. d GDPR. V konečnom dôsledku by operácie spracovania mohli byť založené na článku 6 I písm. f GDPR. Operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že záujmy, základné práva a základné slobody osoby dotknuté neprevládajú. Takéto spracovateľské operácie sú nám povolené najmä preto, že ich výslovne spomenul európsky zákonodarca. V tejto súvislosti zastával názor, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47 veta 2 DS-GVO).

11. Oprávnené záujmy na spracúvaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na článku 6 I písm. f GDPR, naším oprávneným záujmom je vykonávať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

12. Doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané

Kritériom doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania. Po uplynutí lehoty budú príslušné údaje bežne vymazané za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

13. Zákonné alebo zmluvné požiadavky na poskytovanie osobných údajov; Nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Objasňujeme, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť pre uzavretie zmluvy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba sprístupnila osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluvu s dotknutou osobou by nebolo možné uzavrieť. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou musí dotknutá osoba kontaktovať niektorého z našich zamestnancov. Náš zamestnanec dotknutej osobe objasňuje prípad od prípadu, či poskytnutie osobných údajov vyžaduje zákon alebo zmluva alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké následky by boli v prípade neposkytnutia osobných údajov.

14. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Vyvinutý špecialistami SaaS a LegalTech z Willing & Able, ktorí vyvinuli aj systém pre digitálne spracovanie záznamov GDPR. Texty generátora vyhlásení o ochrane údajov vytvoril Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero a právnik Christian Solmecke vytvorili a zverejnili.

15. Google Analytics

Ak ste udelili súhlas, na tejto webovej stránke sa používa Google Analytics 4, služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google LLC. Zodpovedným orgánom za používateľov v EÚ/EHP a Švajčiarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

rozsah spracovania
Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie zhromaždené súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

So službou Google Analytics 4 je predvolene aktivovaná anonymizácia IP adries. Z dôvodu anonymizácie IP bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Podľa spoločnosti Google nebude IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics zlúčená s inými údajmi Google.
Počas vašej návštevy webovej stránky sa vaše správanie používateľa zaznamenáva vo forme „udalostí“. Udalosti môžu byť:

 • zobrazenia stránky
 • Prvá návšteva webovej stránky
 • Začiatok relácie
 • Vaša „cesta kliknutia“, interakcia s webovou stránkou
 • Posúva (keď sa používateľ posunie na koniec stránky (90%))
 • Kliknutia na externé odkazy 
 • interné vyhľadávania
 • Interakcia s videami
 • sťahovanie súborov
 • zobrazené/kliknuté na reklamy
 • nastavenie jazyka

Okrem toho sa zaznamenáva:

 • Vaša približná poloha (región)
 • Vaša IP adresa (v skrátenej forme)
 • technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky)
 • vášho poskytovateľa internetu
 • adresa URL sprostredkovateľa (z ktorej webovej stránky/akého reklamného média ste na túto webovú stránku prišli)

účely spracovania
V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho [pseudonymného [NEPOUŽÍVAJTE ID POUŽÍVATEĽA]] na používanie webovej lokality a na zostavenie správ o aktivite webovej lokality. Prehľady poskytované službou Google Analytics sa používajú na analýzu výkonnosti našej webovej stránky.

príjemcu
Príjemcovia údajov sú/môžu byť

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ako spracovateľ podľa čl. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nedá sa vylúčiť, že americké úrady budú mať prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google.

prevod do tretej krajiny
Ak sa údaje spracúvajú mimo EÚ/EHP a neexistuje žiadna úroveň ochrany údajov, ktorá by zodpovedala európskemu štandardu, musíme zaviesť primeranú úroveň ochrany údajov s poskytovateľom služieb štandardné zmluvné doložky EÚ ZATVORENÉ. Materská spoločnosť Google Ireland, Google LLC, sídli v Kalifornii v USA. Nie je možné vylúčiť prenos údajov do USA a prístup orgánov USA k údajom uloženým spoločnosťou Google. USA sa v súčasnosti z hľadiska ochrany údajov považujú za tretiu krajinu. Nemáte tam rovnaké práva ako v rámci EÚ/EHP. Nemusíte mať nárok na žiadne právne opravné prostriedky proti prístupu úradov.

doba skladovania
Nami odoslané údaje a prepojené so súbormi cookie sa po 2 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktoré dosiahli koniec doby uchovávania, sa raz za mesiac automaticky vymažú.

právny základ
Právnym základom pre toto spracovanie údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. a GDPR [AK JE RELEVANTNÉ: článok 49a GDPR].

odvolanie
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti zmenou nastavení cookies

[nastavenia_cookie]

a zmeňte svoj výber tam. Zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania zostáva nedotknutá.

Ukladaniu cookies môžete od začiatku zabrániť aj zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Ak však svoj prehliadač nakonfigurujete tak, aby boli všetky súbory cookie odmietnuté, funkcie na tejto a iných webových stránkach môžu byť obmedzené. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google

a. Neudeľujte súhlas s nastavením súboru cookie resp
b. doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics TU stiahnuť a nainštalovať.

Viac informácií o podmienkach používania služby Google Analytics a ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/?hl=de.

crossmenu
sk_SKSlovak