Ochrona danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla zarządzania Atrium Apartments GmbH. Co do zasady istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej Atrium Apartments GmbH bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach przepisy obowiązujące Atrium Apartments GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, Atrium Apartments GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Atrium Apartments GmbH opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) dane osobowe
  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeśli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 

 • b) podmiot danych
  Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 

 • c) przetwarzanie
  Przetwarzanie to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 

 • d) Ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 

 • e) profilowanie
  Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem osobistym Analizowanie lub przewidywanie preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.

 

 • f) Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

 • g) Administrator lub administrator danych
  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

 

 • h) przetwórcy
  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 

 • i) Odbiorca
  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

 

 • j) osoba trzecia
  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 

 • k) Zgoda
  Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Atrium Apartments Ltd

Breitewiesenstrasse 19 

63877 Żeglarstwo

Niemcy

Telefon: +49 1757387467

E-mail: info@atrium.apartamenty

strona: www.atrium.apartamenty

3. Pliki cookie

Strony internetowe Atrium Apartments GmbH używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego można przypisać strony internetowe i serwery do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Atrium Apartments GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza tę witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni funkcjonalne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Atrium Apartments GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu, z którego dokonano dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Atrium Apartments GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane przez Atrium Apartments GmbH statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się w serwisie internetowym administratora poprzez podanie danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony zainteresowanej przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić wszczęcie dochodzenia w sprawie popełnionych przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Co do zasady dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma charakter ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, umożliwia administratorowi oferowanie jej treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub całkowicie je usunąć z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, informacji w dowolnym momencie na żądanie, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie sprostuje lub usunie dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie istnieją przeciwne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są w tym kontekście dostępni dla zainteresowanej osoby jako osoby kontaktowe.

6. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa na stronie internetowej Atrium Apartments GmbH znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli jest to wymagane przez dawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba odpowiedzialna do celów przetwarzania został dostarczony.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez prawodawcę europejskiego dla dyrektyw i rozporządzeń lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do bierzmowania
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

 • b) Prawo do informacji
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania

  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;

  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu

  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania

  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

 • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z przekazaniem.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

 • c) Prawo do sprostowania
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze oświadczenia uzupełniającego.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne :

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.

  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.

  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane w Atrium Apartments GmbH zostały usunięte, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Atrium Apartments GmbH zapewni niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Atrium Apartments GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 DS-GVO, Atrium Apartments GmbH podejmie odpowiednie środki, biorąc pod uwagę dostępnej technologii oraz kosztów wdrożenia o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądał, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Atrium Apartments GmbH zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Atrium Apartments GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Atrium Apartments GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym- czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.
  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., nie narusza to praw i wolności innych osób.
  W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Atrium Apartments GmbH.

 

 • g) Prawo do sprzeciwu
  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego wydającego dyrektywy i rozporządzenia, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
  Atrium Apartments GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczenia prawne.
  Jeżeli Atrium Apartments GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się Atrium Apartments GmbH przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Atrium Apartments GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Atrium Apartments GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GMO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.
  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Atrium Apartments GmbH lub innym pracownikiem. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie
  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa w podobny sposób. sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego jest podmiotem i takie ustawodawstwo wymaga odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Atrium Apartments GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionego zabezpieczenia interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

 • i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

9. Ochrona danych we wnioskach i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

10. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 lit. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

11. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub zainicjowania umowy.

13. Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami w celu zawarcia umowy konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały podane.

14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Opracowany przez specjalistów SaaS i LegalTech z Willing & Able, którzy opracowali również system do cyfrowego przetwarzania zapisów RODO. Teksty generatora deklaracji o ochronie danych zostały stworzone przez prof. dr. hc Heiko Jonny Maniero i prawnik Christian Solmecke stworzyli i opublikowali.

15.Google Analytics

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na tej stronie internetowej używana jest usługa analizy internetowej Google Analytics 4 świadczona przez Google LLC. Organem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

zakres przetwarzania
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W Google Analytics 4 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
Podczas Twojej wizyty na stronie Twoje zachowanie użytkownika jest rejestrowane w postaci „zdarzeń”. Wydarzenia mogą być:

 • Wyświetlenia strony
 • Pierwsza wizyta na stronie
 • Początek sesji
 • Twoja „ścieżka kliknięcia”, interakcja z witryną
 • Przewija (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie do dołu strony (90%))
 • Kliknięcia na linki zewnętrzne 
 • wyszukiwania wewnętrzne
 • Interakcja z filmami
 • pobieranie plików
 • reklamy widziane/kliknięte
 • ustawienie języka

Ponadto zapisuje się:

 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w formie skróconej)
 • informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca internetu
 • adres URL strony odsyłającej (z której strony/z jakiego medium reklamowego trafiłeś na tę stronę)

cele przetwarzania
W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny [pod pseudonimem [NIE UŻYWAJĄ ID UŻYTKOWNIKA]] oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej.

odbiorca
Odbiorcami danych są/mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA będą miały dostęp do danych przechowywanych przez Google.

przelew z kraju trzeciego
Jeżeli dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi europejskiemu, musimy ustalić odpowiedni poziom ochrony danych z usługodawcą standardowe klauzule umowne UE Zamknięte. Firma macierzysta Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w USA. Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA i dostępu władz USA do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za państwo trzecie z punktu widzenia ochrony danych. Nie masz tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownikowi mogą nie przysługiwać żadne środki prawne przeciwko dostępowi władz.

czas przechowywania
Przesłane przez nas dane i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 2 miesiącach. Dane, których okres przechowywania dobiegł końca, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

podstawa prawna
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.

unieważnienie
Zgodę możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookies

[ustawienia_cookies]

i zmień tam swój wybór. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do odwołania.

Możesz również od samego początku uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz przeglądarkę tak, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane, funkcje na tej i innych stronach internetowych mogą być ograniczone. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google

a. Nie wyrażaj zgody na ustawienie plików cookie lub
b. dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics TUTAJ Ściągnij i zainstaluj.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/?hl=de.

Zmień język
Mitglied bei
Prawa autorskie 2022 Atrium Apartamenty. Wszelkie prawa zastrzeżone. Utrzymywany przez ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
pl_PLPolish