Защита на данни

Много се радваме, че се интересувате от нашата компания. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на Atrium Apartments GmbH. По принцип е възможно да се използва уебсайтът на Atrium Apartments GmbH без предоставяне на лични данни. Въпреки това, ако субект на данни иска да използва специални услуги на компанията чрез нашия уебсайт, обработката на лични данни може да се наложи. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правно основание за такова обработване, обикновено получаваме съгласието на съответното лице.

Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги трябва да бъде в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със защитата на данните за конкретната държава разпоредби, приложими за Atrium Apartments GmbH. Чрез тази декларация за защита на данните нашата компания би искала да информира обществеността за вида, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани за правата, на които имат право чрез тази декларация за защита на данните.

Като администратор, отговорен за обработката, Atrium Apartments GmbH е приложил множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Независимо от това, предаванията на данни, базирани в Интернет, обикновено могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита не може да бъде гарантирана. Поради тази причина всяко заинтересовано лице е свободно да ни предава лични данни по алтернативни начини, например по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на Atrium Apartments GmbH се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, бихме искали да обясним използваните термини предварително.

Ние използваме следните термини, наред с други, в тази декларация за защита на данните:

 • а) лични данни
  Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицирано физическо лице (наричано по-долу „субект на данните“). Физическо лице се счита за идентифицируемо, ако пряко или косвено, по-специално чрез присвояване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или към една или повече специални характеристики, изразът на физическа, физиологична, генетична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице може да бъде идентифицирана.

 

 • б) субект на данните
  Субект на данни е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора на лични данни.

 

 • в) обработка
  Обработката е всеки процес, извършван с или без помощта на автоматизирани процедури или всякаква подобна поредица от процеси във връзка с лични данни като събиране, записване, организиране, подреждане, съхраняване, адаптиране или промяна, четене, запитване, използване, разкриване от предаване, разпространение или всякаква друга форма на предоставяне, съпоставяне или свързване, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

 • г) Ограничаване на обработката
  Ограничаване на обработването е маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка.

 

 • д) профилиране
  Профилирането е всякакъв вид автоматизирана обработка на лични данни, която се състои в използване на тези лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално аспекти, свързани с работата, икономическата ситуация, здравето, личните Анализ или прогнозиране на предпочитанията на това физическо лице , интереси, надеждност, поведение, местонахождение или преместване.

 

 • е) Псевдонимизация
  Псевдонимизацията е обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни повече не могат да бъдат присвоени на конкретен субект на данни без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, които гарантират че личните данни не са предоставени на идентифицирано или идентифицирано физическо лице.

 

 • ж) Администратор или администратор на данни
  Лицето, отговорно или отговорно за обработването, е физическото или юридическото лице, орган, институция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработване на лични данни. Ако целите и средствата на това обработване са посочени от правото на Съюза или правото на държавите-членки, отговорното лице или специфичните критерии за неговото име могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или правото на държавите-членки.

 

 • з) процесори
  Обработващ е физическо или юридическо лице, публичен орган, институция или друг орган, който обработва лични данни от името на отговорното лице.

 

 • и) Получател
  Получател е физическо или юридическо лице, държавен орган, институция или друг орган, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице или не. Въпреки това органите, които могат да получат лични данни в контекста на специфичен мандат за разследване съгласно правото на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели.

 

 • й) трета страна
  Трето лице е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под пряката отговорност на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват личните данни.

 

 • к) Съгласие
  Съгласието е всеки израз на воля, изразен доброволно от субекта на данните по информиран начин и недвусмислено за конкретния случай под формата на декларация или друго ясно потвърждаващо действие, с което субектът на данните посочва, че е съгласен с обработването на личните му данни е .

2. Име и адрес на лицето, отговорно за обработката

Отговорното лице по смисъла на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби от естество на защита на данните е:

Atrium Apartments ООД

Брайтевизенщрасе 19 

63877 Плаване

Германия

Телефон: +49 1757387467

Електронна поща: info@atrium.apartments

сайт: www.atrium.apartments

3. Бисквитки

Интернет страниците на Atrium Apartments GmbH използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се записват и записват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много уебсайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификатор на бисквитки. Идентификаторът на бисквитката е уникален идентификатор на бисквитката. Състои се от символен низ, чрез който уебсайтове и сървъри могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който е била съхранена бисквитката. Това позволява на посетените уебсайтове и сървъри да разграничат индивидуалния браузър на съответното лице от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на бисквитката.

Чрез използването на бисквитки, Atrium Apartments GmbH може да предостави на потребителите на този уебсайт по-удобни за потребителя услуги, които не биха били възможни без настройката за бисквитки.

С помощта на бисквитка информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани за потребителя. Както вече споменахме, бисквитките ни позволяват да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Например, потребителят на уебсайт, който използва бисквитки, не трябва да въвежда отново данните си за достъп всеки път, когато посещава уебсайта, тъй като това се прави от уебсайта и бисквитката, съхранявана в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарска количка в онлайн магазина. Онлайн магазинът използва бисквитка, за да запомни артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната пазарска количка.

Заинтересованото лице може да предотврати задаването на бисквитки от нашия уебсайт по всяко време чрез съответна настройка в използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитки. Освен това бисквитките, които вече са зададени, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички често срещани интернет браузъри. Ако съответното лице деактивира настройката на бисквитки в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт може да бъдат напълно използваеми.

4. Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Atrium Apartments GmbH събира серия от общи данни и информация всеки път, когато уебсайтът е достъпен от засегнато лице или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в лог файловете на сървъра. (1) използваните типове браузъри и версии, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп осъществява достъп до нашия уебсайт (т.нар. референт), (4) под-уебсайтовете, които са достъпни чрез система за достъп на нашия уебсайт, могат да бъдат контролирани, (5) датата и часа на достъп до уебсайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчикът на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, използвани за предотвратяване на заплахи в случай на атаки срещу нашите информационни технологични системи.

Когато използва тези общи данни и информация, Atrium Apartments GmbH не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима за (1) да предостави правилно съдържанието на нашия уебсайт, (2) да оптимизира съдържанието на нашия уебсайт и рекламата за него, (3) да осигури дългосрочната функционалност на нашите информационни технологични системи и технологията на нашия уебсайт и (4) да предоставим на правоприлагащите органи информацията, необходима за правоприлагането в случай на кибератака. Поради това тези анонимно събрани данни и информация се оценяват от Atrium Apartments GmbH статистически и с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, за да осигурим в крайна сметка оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от засегнато лице.

5. Регистрация на нашия уебсайт

Субектът на данните има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора, като предостави лични данни. Кои лични данни се предават на лицето, отговорно за обработката, резултатите от съответната маска за въвеждане, използвана за регистрация. Личните данни, въведени от съответното лице, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от лицето, отговорно за обработката, и за собствени цели. Лицето, отговорно за обработката, може да организира данните да бъдат предадени на един или повече обработващи, например доставчик на колетни услуги, който също използва личните данни изключително за вътрешна употреба, приписана на лицето, отговорно за обработката.

При регистрация на уебсайта на лицето, отговорно за обработката, IP адресът, присвоен на съответното лице от доставчика на интернет услуги (ISP), също се съхраняват датата и часът на регистрация. Тези данни се съхраняват на фона, че това е единственият начин да се предотврати злоупотреба с нашите услуги и, ако е необходимо, да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. В тази връзка съхраняването на тези данни е необходимо за защита на лицето, отговорно за обработката. По принцип тези данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаването им или предаването е с цел наказателно преследване.

Регистрацията на субекта на данните, с доброволното предоставяне на лични данни, дава възможност на администратора на данни да предлага на субекта на данни съдържание или услуги, които поради естеството на въпроса могат да бъдат предложени само на регистрирани потребители. Регистрираните лица са свободни да променят предоставените по време на регистрация лични данни по всяко време или да ги изтрият напълно от базата данни на лицето, отговорно за обработката.

Лицето, отговорно за обработката, предоставя на всеки субект на данни информация по всяко време при поискване относно това кои лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това лицето, отговорно за обработката, коригира или изтрива лични данни по искане или известие на съответното лице, при условие че няма законови задължения за съхранение в противен случай. Всички служители на лицето, отговорно за обработката, са на разположение на съответното лице като лица за контакт в този контекст.

6. Опция за контакт през сайта

Поради законови разпоредби, уебсайтът на Atrium Apartments GmbH съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашата компания и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес за т. нар. електронна поща (e-mail адрес). Ако засегнато лице се свърже с лицето, отговорно за обработката, по имейл или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от съответното лице, ще бъдат автоматично запазени. Такива лични данни, предадени на доброволна основа от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработване или свързване със субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предавани на трети страни.

7. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Лицето, отговорно за обработката, обработва и съхранява лични данни на съответното лице само за периода от време, необходим за постигане на целта на съхранение или ако това се изисква от европейския директив и регулатор или друг законодател в закони или подзаконови актове, които отговорното лице за обект на обработка, е предоставена.

Ако целта на съхранението вече не се прилага или ако срокът за съхранение, предвиден от европейския законодател за директиви и регламенти или друг компетентен законодател, изтече, личните данни ще бъдат блокирани или изтрити рутинно и в съответствие със законовите разпоредби.

8. Права на субекта на данните

 • а) Право на потвърждение
  Всеки субект на данни има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да поиска потвърждение от администратора на данни дали личните данни, свързани с него, се обработват. Ако субект на данни желае да упражни това право на потвърждение, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време.

 

 • б) Право на информация
  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да получи по всяко време безплатна информация за съхраняваните за него лични данни и копие от тази информация от лицето, отговорно за обработката. Освен това, европейският законодател за директиви и регламенти е предоставил на субекта на данните достъп до следната информация:

  • целите на обработката

  • категориите лични данни, които се обработват

  • получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получатели в трети държави или международни организации

  • ако е възможно, планираната продължителност, за която ще се съхраняват личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на тази продължителност

  • наличието на право на коригиране или изтриване на личните данни, отнасящи се до вас, или на ограничаване на обработването от отговорното лице или право на възражение срещу това обработване

  • наличието на право на обжалване пред надзорен орган

  • ако личните данни не се събират от субекта на данните: цялата налична информация за произхода на данните

  • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR и - поне в тези случаи - смислена информация за включената логика и обхвата и предвидените ефекти от такова обработване за субекта на данните

 • Освен това субектът на данните има право на информация дали личните данни са били предадени на трета държава или на международна организация. Ако случаят е такъв, съответното лице има право да получи информация относно съответните гаранции във връзка с предаването.
  Ако субект на данни желае да упражни това право на информация, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време.

 

 • в) Право на поправка
  Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да изисква незабавна корекция на неверни лични данни, които го засягат. Освен това субектът на данните има право, като вземе предвид целите на обработването, да поиска попълване на непълни лични данни - също чрез допълнителна декларация.
  Ако субект на данни желае да упражни това право на поправка, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време.

 

 • г) Право на изтриване (право да бъдеш забравен)
  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския законодател на директиви и регламенти, да изисква от отговорното лице да изтрие незабавно личните данни, които ги засягат, ако е приложима една от следните причини и ако обработването не е необходимо :

  • Личните данни са събрани за такива цели или обработени по друг начин, за които вече не са необходими.

  • Субектът на данни оттегля своето съгласие, на което се основава обработването, съгласно член 6, параграф 1, буква а) GDPR или член 9, параграф 2, буква а) GDPR и няма друго правно основание за обработването.

  • Субектът на данните възразява срещу обработването в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR и няма императивни легитимни причини за обработването, или субектът на данни възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR, обработването на.

  • Личните данни са били обработвани неправомерно.

  • Изтриването на личните данни е необходимо за изпълнение на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което администраторът се подчинява.

  • Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани в съответствие с чл.8, ал.1 DS-GVO.

Ако една от горните причини е приложима и субектът на данните желае личните данни, съхранявани в Atrium Apartments GmbH, да бъдат изтрити, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време. Служителят на Atrium Apartments GmbH ще гарантира незабавното изпълнение на искането за изтриване.
Ако личните данни са били оповестени публично от Atrium Apartments GmbH и нашата компания, като отговорно лице, е длъжна да изтрие личните данни в съответствие с член 17, параграф 1 DS-GVO, Atrium Apartments GmbH също ще предприеме подходящи мерки, като вземе предвид наличната технология и разходите за изпълнение от техническо естество, за да информира други лица, отговорни за обработката на данни, които обработват публикуваните лични данни, че съответното лице е поискало изтриването на всички връзки към тези лични данни или копия или репликации на тези лични данни данни от тези други лица, отговорни за обработката на данните, е поискал, доколкото обработването не е необходимо. Служителят на Atrium Apartments GmbH ще организира необходимото в отделни случаи.

 

 • д) Право на ограничаване на обработката
  Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да изисква отговорното лице да ограничи обработването, ако е изпълнено едно от следните условия:

  • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни.

  • Обработването е неправомерно, субектът на данните отказва изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването на личните данни.

  • Отговорното лице вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните се нуждае от тях, за да отстоява, упражнява или защитава правни искове.

  • Субектът на данните е подал възражение срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат предимство пред тези на субекта на данните.

Ако едно от горните условия е изпълнено и субект на данни желае да поиска ограничаване на личните данни, съхранявани в Atrium Apartments GmbH, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време. Служителят на Atrium Apartments GmbH ще организира ограничаването на обработката.

 • е) Право на преносимост на данни
  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да получи свързаните с него лични данни, които съответното лице е предоставило на отговорно лице, в структуриран, общ и машинен начин. четим формат. Вие също имате право да предавате тези данни на друго отговорно лице без препятствия от страна на отговорното лице, на което са предоставени личните данни, при условие че обработването се основава на съгласието в съответствие с чл.6, ал.1 Писмо a DS-GVO или чл.9, ал.2, буква a DS-GVO или на договор в съответствие с член 6, параграф 1, буква б DS-GVO и обработката се извършва чрез автоматизирани процедури, при условие че обработката не е необходима за изпълнение на задача което е в обществен интерес или се осъществява при упражняване на официални правомощия, които са прехвърлени на отговорното лице.
  Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данните по чл.20 ал., с това не се накърняват правата и свободите на други лица.
  За да отстоява правото на прехвърляне на данни, заинтересованото лице може да се свърже със служител на Atrium Apartments GmbH по всяко време.

 

 • ж) Право на възражение
  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има право, предоставено от европейския директив и регулатор, по причини, произтичащи от конкретното му положение, по всяко време срещу обработването на лични данни, които го засягат, което се основава на чл.6, ал. 1 буква e или f DS-GVO за подаване на възражение. Това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби.
  Atrium Apartments GmbH повече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработването, които надделяват над интересите, правата и свободите на субекта на данните, или обработването служи за отстояване, упражняване или защита на правни искове.
  Ако Atrium Apartments GmbH обработва лични данни с цел извършване на директна реклама, съответното лице има право да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни за целите на такава реклама. Това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама. Ако субектът на данните възрази срещу Atrium Apartments GmbH срещу обработването за целите на директния маркетинг, Atrium Apartments GmbH повече няма да обработва личните данни за тези цели.
  Освен това субектът на данните има право, поради причини, произтичащи от конкретната му ситуация, срещу обработването на лични данни, свързани с него, което се извършва в Atrium Apartments GmbH за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели в съответствие с чл. 89 ал.1 ДС-ГМО да възрази, освен ако такава обработка не е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.
  За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се свърже директно с всеки служител на Atrium Apartments GmbH или с друг служител. Във връзка с използването на услугите на информационното общество субектът на данните също е свободен, независимо от Директива 2002/58/ЕО, да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.

 

 • з) Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране
  Всяко лице, засегнато от обработването на лични данни, има правото, предоставено от европейския законодател на директиви и регламенти, да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка – включително профилиране – което има правни последици за тях или значително ги засяга в подобен начин, ако решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни, или (2) е разрешено въз основа на законодателството на Съюза или на държавата членка, за което администраторът е предмет и такова законодателство изисква подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните или (3) се извършва с изричното съгласие на субекта на данните.
  Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или (2) то се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Atrium Apartments GmbH прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и законната защита на интересите на субекта на данните, включително най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.
  Ако субектът на данните желае да отстоява права, свързани с автоматизирани решения, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време.

 

 • i) Право на оттегляне на съгласието съгласно закона за защита на данните
  Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулатор, да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време.
  Ако субектът на данните желае да отстоява правото си да оттегли съгласието си, той може да се свърже със служител на администратора на данни по всяко време.

9. Защита на данните в приложенията и в процеса на кандидатстване

Лицето, отговорно за обработката, събира и обработва личните данни на кандидатите за целите на обработката на процеса на кандидатстване. Обработката може да се извърши и по електронен път. Това е особено в случая, ако кандидатът изпрати съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по имейл или чрез уеб формуляр на уебсайта, на лицето, отговорно за обработката. Ако лицето, отговорно за обработката, сключи трудов договор с кандидат, предадените данни ще се съхраняват за целите на обработването на трудовото правоотношение в съответствие със законовите разпоредби. Ако лицето, отговорно за обработката, не сключи трудов договор с кандидата, документите за кандидатстване ще бъдат автоматично изтрити два месеца след уведомяване за решението за отхвърляне, при условие че изтриването не противоречи на други законни интереси на лицето, отговорно за обработката. Друг легитимен интерес в този смисъл е например тежестта на доказване в производства по Общия закон за равно третиране (ЗЗГ).

10. Правно основание за обработка

Член 6 I буква DS-GVO служи на нашата компания като правно основание за операции по обработване, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработване. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, какъвто е случаят например с операции по обработване, които са необходими за доставка на стоки или предоставяне на друга услуга или възнаграждение, обработването се основава на чл.6 I буква б GDPR. Същото важи и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания за нашите продукти или услуги. Ако нашата компания е обект на законово задължение, което изисква обработване на лични данни, като например изпълнение на данъчни задължения, обработването се основава на член 6 I, буква c GDPR. В редки случаи обработването на лични данни може да стане необходимо за защита на жизнените интереси на субекта на данните или друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил наранен в нашата компания и неговото име, възраст, здравноосигурителни данни или друга жизненоважна информация ще трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на член 6 I буква d GDPR. В крайна сметка операциите по обработване могат да се основават на член 6 I, буква f GDPR. Операциите по обработване, които не са обхванати от нито едно от гореспоменатите правни основания, се основават на това правно основание, ако обработването е необходимо за защита на законен интерес на нашата компания или трета страна, при условие че интересите, основните права и основните свободи на лицето засегнатите не надделяват. Такива операции по обработване са ни разрешени по-специално, защото са изрично посочени от европейския законодател. В това отношение той е на мнение, че може да се приеме законен интерес, ако субектът на данните е клиент на отговорното лице (съображение 47, изречение 2 DS-GVO).

11. Законни интереси при обработването, преследвани от администратора или трета страна

Ако обработването на лични данни се основава на член 6 I, буква f GDPR, нашият законен интерес е да извършваме нашия бизнес в полза на всички наши служители и нашите акционери.

12. Продължителност, за която ще се съхраняват личните данни

Критерият за продължителността на съхранението на личните данни е съответният законоустановен срок на съхранение. След изтичане на крайния срок съответните данни ще бъдат рутинно изтривани, при условие че вече не са необходими за изпълнение на договора или за започване на договор.

13. Законови или договорни изисквания за предоставяне на личните данни; Необходимост от сключване на договора; задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможни последици от непредоставяне

Изясняваме, че предоставянето на лични данни отчасти се изисква от закона (например данъчни разпоредби) или може да произтича от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да се наложи сключване на договор, според който заинтересованото лице предоставя лични данни на нас, които след това трябва да бъдат обработени от нас. Например субектът на данните е длъжен да ни предостави лични данни, ако нашата компания сключи договор с тях. Непредоставянето на личните данни би означавало, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен. Преди да бъдат предоставени лични данни от субекта на данните, субектът на данните трябва да се свърже с някой от нашите служители. Наш служител изяснява на субекта на данните за всеки отделен случай дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, има ли задължение за предоставяне на личните данни и какво последиците биха били, ако личните данни не бъдат предоставени.

14. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Разработено от специалистите по SaaS и LegalTech от Willing & Able, които също разработиха системата за цифрова обработка на GDPR записи. Текстовете на генератора на декларации за защита на данните са създадени от проф. д-р. hc Heiko Jonny Maniero и адвокат Кристиан Солмеке създадоха и публикуваха.

15. Google Analytics

Ако сте дали съгласието си, Google Analytics 4, услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC, се използва на този уебсайт. Отговорният орган за потребителите в ЕС/ЕИП и Швейцария е Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия („Google“).

обхват на обработка
Google Analytics използва бисквитки, които позволяват анализ на използването на нашите уебсайтове от вас. Събраната от бисквитките информация за използването на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

С Google Analytics 4 анонимизирането на IP адресите е активирано по подразбиране. Поради анонимизирането на IP, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен до сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. Според Google IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.
По време на вашето посещение на уебсайта вашето потребителско поведение се записва под формата на „събития“. Събитията могат да бъдат:

 • показвания на страници
 • Посещение на уебсайта за първи път
 • Начало на сесията
 • Вашият „път на кликване“, взаимодействие с уебсайта
 • Превъртания (винаги, когато потребителят превърта до края на страницата (90%))
 • Кликвания върху външни връзки 
 • вътрешни търсения
 • Взаимодействие с видеоклипове
 • изтегляне на файлове
 • видяни/кликнати реклами
 • езикова настройка

Освен това се записва следното:

 • Вашето приблизително местоположение (регион)
 • Вашият IP адрес (в съкратен вид)
 • техническа информация за вашия браузър и крайните устройства, които използвате (напр. езикова настройка, разделителна способност на екрана)
 • вашия интернет доставчик
 • референтния URL адрес (от кой уебсайт/кой рекламен носител сте дошли на този уебсайт)

цели на обработката
От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени вашето [псевдонимно [НЕ ИЗПОЛЗВА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИД]] използване на уебсайта и да състави отчети за дейността на уебсайта. Отчетите, предоставени от Google Analytics, се използват за анализ на ефективността на нашия уебсайт.

получател
Получатели на данните са/могат да бъдат

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (като процесор съгласно член 28 от GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ

Не може да се изключи, че американските власти ще получат достъп до данните, съхранявани от Google.

трансфер в трета страна
Ако данните се обработват извън ЕС/ЕИП и няма ниво на защита на данните, което да съответства на европейския стандарт, ние трябва да установим подходящо ниво на защита на данните с доставчика на услугата стандартни договорни клаузи на ЕС затворен. Компанията майка на Google Ireland, Google LLC, е базирана в Калифорния, САЩ. Не може да се изключи прехвърляне на данни към САЩ и достъп на американските власти до данните, съхранявани от Google. От гледна точка на защитата на данните САЩ в момента се считат за трета страна. Там нямате същите права като в ЕС/ЕИП. Възможно е да нямате право на правни средства за защита срещу достъп от страна на властите.

продължителност на съхранение
Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, се изтриват автоматично след 2 месеца. Данните, които са достигнали края на периода на съхранение, се изтриват автоматично веднъж месечно.

правно основание
Правното основание за тази обработка на данни е вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, S.1, буква a от GDPR [АКО Е ОТНОСНО: член 49a от GDPR].

отмяна
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като промените настройките на бисквитките

[cookie_settings]

и променете избора си там. Законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето, остава незасегната.

Можете също така да предотвратите съхраняването на бисквитки от самото начало, като настроите съответно софтуера на браузъра си. Въпреки това, ако конфигурирате браузъра си така, че всички бисквитки да се отхвърлят, функционалностите на този и други уебсайтове може да бъдат ограничени. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), и да обработва тези данни от Google

а. Не давайте съгласието си за настройката на бисквитката или
b. добавката за браузър за деактивиране на Google Анализ ТУК изтеглете и инсталирайте.

Можете да намерите повече информация относно условията за използване на Google Analytics и защитата на данните в Google на адрес https://policies.google.com/?hl=de.

смени езика
Mitglied bei
Copyright 2022 Atrium Apartments. Всички права запазени. Поддържа се от ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
bg_BGBulgarian