Zásady ochrany osobních údajů

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Atrium Apartments GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Atrium Apartments GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Atrium Apartments GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnost Atrium Apartments GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou být vždy vystaveny bezpečnostním zranitelnostem, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Atrium Apartments GmbH vychází z pojmů používaných evropskou směrnicí a nařízením (ES) při vydávání nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • (a) osobní údaje
  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 • (b) dotčená osoba
  Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 

 • c) Zpracování
  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

 

 • (d) omezení zpracování
  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 

 • e) Profilování
  Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy.

 

 • f) Pseudonymizace
  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

 • (g) správce nebo osoba odpovědná za zpracování
  Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

 

 • (h) Zpracovatelé
  Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 

 • i) Příjemce
  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 

 • j) Třetí
  Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

 

 • k) Souhlas
  Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Atrium Apartments Ltd.

Breitewiesenstraße 19 

63877 Sailauf

Německo

Tel.: +49 1757387467

E-mail: info@atrium.apartments

Webové stránky: www.atrium.apartments

3. soubory cookie

Internetové stránky společnosti Atrium Apartments GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost Atrium Apartments GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provede webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Atrium Apartments GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Atrium Apartments GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost Atrium Apartments GmbH na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které jsou v této souvislosti předávány správci údajů, vyplývají z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro vnitřní potřebu správce a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, kteří rovněž použijí osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci.

Při registraci na webových stránkách správce se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá s ohledem na to, že pouze tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby tyto údaje umožňují objasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné pro ochranu správce údajů. Tyto údaje se zásadně nepředávají třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud jejich předání neslouží k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k tomu, aby mohl subjektu údajů nabídnout obsah nebo služby, které lze z povahy věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z údajů správce.

Správce poskytne každému subjektu údajů na jeho žádost kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje o něm uchovává. Správce dále opraví nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo pokyn subjektu údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů. V této souvislosti jsou subjektu údajů k dispozici všichni zaměstnanci správce jako kontaktní osoby.

6. jak nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Atrium Apartments GmbH obsahují na základě zákonných ustanovení údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se uloží automaticky. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

7. běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení již není aktuální nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení
  Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 

 • b) Právo na informace
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropská směrnice a nařízení dále přiznávají subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování

  • kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.

  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby.

  • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.

  • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.

  • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů

  • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

 • Subjekt údajů má dále právo být informován o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 

 • c) Právo na opravu
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo na neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.

  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Atrium Apartments GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Atrium Apartments GmbH zařídí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.
Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Atrium Apartments GmbH a naše společnost jako odpovědná strana je povinna osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 písm. a) a b). 1 DS-GVO, Atrium Apartments GmbH provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení nahradila jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informovala subjekt údajů o tom, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud není zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti Atrium Apartments GmbH zařídí nezbytné v jednotlivých případech.

 

 • e) Právo na omezení zpracování
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.

  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.

  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Atrium Apartments GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Atrium Apartments GmbH zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Atrium Apartments GmbH.

 

 • g) Právo vznést námitku
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.
  Společnost Atrium Apartments GmbH nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Pokud společnost Atrium Apartments GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Atrium Apartments GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Atrium Apartments GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které společnost Atrium Apartments GmbH provádí pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 nařízení o ochraně osobních údajů, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
  Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti Atrium Apartments GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

 

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.
  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, společnost Atrium Apartments GmbH provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a na napadení rozhodnutí.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů
  Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

9. ochrana údajů v žádostech a procesu podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vedení řízení o žádosti. Zpracování může být prováděno také elektronickými prostředky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře dostupného na internetových stránkách. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto výmazem nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10. právní základ zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či plnění, je zpracování založeno na článku 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

11. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

12. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

13. zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

14. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Vyvinuli ji specialisté na SaaS a LegalTech ze společnosti Willing & Able, kteří rovněž vyvinuli systém pro digitální adresáře pro zpracování DS-GVO. Texty generátoru prohlášení o ochraně osobních údajů vytvořil Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero a právník Christian Solmecke.

15. Google Analytics

Pokud jste udělili souhlas, na těchto webových stránkách se používá Google Analytics 4, služba webové analýzy poskytovaná společností Google LLC. Odpovědným orgánem za uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

rozsah zpracování
Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

S Google Analytics 4 je ve výchozím nastavení aktivována anonymizace IP adres. Z důvodu anonymizace IP bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics sloučena s jinými údaji Google.
Během vaší návštěvy na webu je zaznamenáváno vaše uživatelské chování ve formě „událostí“. Události mohou být:

 • zobrazení stránky
 • První návštěva webu
 • Začátek relace
 • Vaše „cesta kliknutí“, interakce s webem
 • Posouvá (když uživatel posune na konec stránky (90%))
 • Kliknutí na externí odkazy 
 • interní vyhledávání
 • Interakce s videi
 • stahování souborů
 • zobrazené/kliknuté reklamy
 • nastavení jazyka

Kromě toho se zaznamenává:

 • Vaše přibližná poloha (region)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené formě)
 • technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)
 • vašeho poskytovatele internetu
 • odkazující URL (ze kterého webu/kterého reklamního média jste na tento web přišli)

účely zpracování
Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho [pseudonymního [NEPOUŽÍVÁNÍ UŽIVATELE ID]] používání webové stránky a k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics se používají k analýze výkonu našich webových stránek.

příjemce
Příjemci dat jsou/mohou být

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nelze vyloučit, že americké úřady budou mít přístup k datům uloženým společností Google.

převod do třetí země
Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP a neexistuje žádná úroveň ochrany údajů, která by odpovídala evropskému standardu, musíme zavést odpovídající úroveň ochrany údajů s poskytovatelem služeb standardní smluvní doložky EU ZAVŘENO. Mateřská společnost Google Ireland, Google LLC, sídlí v Kalifornii v USA. Nelze vyloučit přenos dat do USA a přístup amerických úřadů k datům uloženým společností Google. Z hlediska ochrany údajů jsou v současnosti USA považovány za třetí zemi. Nemáte tam stejná práva jako v EU/EHP. Nemusíte mít nárok na žádné právní opravné prostředky proti přístupu úřadů.

doba uložení
Námi zaslaná data a propojená s cookies se automaticky vymažou po 2 měsících. Data, která dosáhla konce doby uchovávání, jsou automaticky mazána jednou měsíčně.

právní základ
Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR [POKUD JE RELEVANTNÍ: čl. 49a GDPR].

odvolání
Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat změnou nastavení souborů cookie

[nastavení_cookie]

a změňte tam svůj výběr. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání zůstává nedotčena.

Ukládání cookies můžete také od počátku zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Pokud však nakonfigurujete svůj prohlížeč tak, aby byly všechny soubory cookie odmítány, funkce na této a dalších webových stránkách mohou být omezeny. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google

A. Neudělujte souhlas s nastavením cookie resp
b. doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics TADY stáhnout a nainstalovat.

Více informací o podmínkách používání Google Analytics a ochraně dat na Google naleznete na https://policies.google.com/?hl=de.

změnit jazyk
Mitglied bei
Copyright 2022 Atrium Apartments. Všechna práva vyhrazena. Spravuje společnost ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
cs_CZCzech