AGB

 1. Ważność warunków

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do umów o czasową dzierżawę nieruchomości w celu zakwaterowania oraz wszystkich innych usług i dostaw świadczonych przez usługodawcę dla gościa. Usługi dostawcy są świadczone wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków.
Podnajem lub ponowny wynajem udostępnionego domku letniskowego i jego wykorzystanie do celów innych niż mieszkalne wymaga uprzedniej pisemnej zgody Atrium Apartments GmbH.
Warunki gościa obowiązują tylko wtedy, gdy zostały wcześniej wyraźnie uzgodnione na piśmie. Odstępstwa od tych warunków są skuteczne tylko wtedy, gdy usługodawca wyraźnie je pisemnie potwierdzi.

 

 1. umowa przelewu

(1) Umowa najmu zostaje zawarta, gdy Atrium Apartments GmbH potwierdzi prośbę gościa o rezerwację telefonicznie lub pisemnie pocztą, e-mailem i/lub faksem lub prześle fakturę i tym samym zaakceptuje rezerwację (akceptacja zgłoszenia).

(2) Partnerami umownymi są Atrium Apartments GmbH i gość. Jeśli osoba trzecia zamówiła dla gościa, odpowiada on wobec Atrium Apartments GmbH wraz z gościem jako współdłużnik za wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, pod warunkiem, że Atrium Apartments GmbH otrzymał odpowiednie oświadczenie od strony trzeciej.

(3) Gość jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności potwierdzenia rezerwacji. Jeżeli treść potwierdzenia rezerwacji lub faktury różni się od żądania rezerwacji, a gość nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, treść potwierdzenia rezerwacji lub faktury uważa się za uzgodnioną w umowie.

 

 1. Usługi, płatności, potrącenia

(1) Usługodawca jest zobowiązany do przygotowania obiektu zarezerwowanego przez gościa i świadczenia uzgodnionych usług. Mieszkanie odpowiada standardowi wyposażenia przeciętnego mieszkania. Atrium Apartments GmbH przejmuje gwarancję wyłącznie na wyraźnie obiecane cechy sprzętu, ale nie na subiektywną jakość sprzętu (np. wentylację).

(2) Gość jest zobowiązany zapłacić obowiązujące lub uzgodnione ceny Atrium Apartments GmbH za wynajem nieruchomości i inne usługi, z których korzysta. Dotyczy to również usług i wydatków Atrium Apartments GmbH na rzecz osób trzecich spowodowanych przez gościa.

(3) Wszystkie ceny nie zawierają odpowiedniego ustawowego podatku VAT.

(4) Gość zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji o ilości osób zajmujących nieruchomość. Nieruchomość jest dostępna dla maksymalnie uzgodnionej liczby osób. Obłożenie większej liczby osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Atrium Apartments GmbH. W takim przypadku cena za przekazanie nieruchomości wzrasta do ceny ogólnie obliczonej przez Atrium Apartments GmbH dla odpowiedniego obłożenia.

(5) Jeżeli okres między zawarciem umowy a wykonaniem umowy przekroczy cztery miesiące, a cena ogólnie pobierana przez Atrium Apartments GmbH za takie usługi wzrośnie, dostawca może odpowiednio podwyższyć ustaloną w umowie cenę, ale nie więcej niż 10 %.

(6) Zapłata uzgodnionej ceny za korzystanie z nieruchomości oraz za inne uzgodnione z gościem usługi należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu, w momencie przekazania kluczy. W tym momencie musi być dokonana gotówką, chyba że Atrium Apartments GmbH wyraźnie zgodziła się na inny sposób płatności na rzecz gościa. Karty EC i karty kredytowe nie są akceptowane jako środek płatniczy na miejscu.

(7) Atrium Apartments GmbH zastrzega sobie prawo do zażądania od gościa przed przyjazdem rozsądnej zaliczki w wysokości uzgodnionej ceny wynajmu nieruchomości oraz innych usług uzgodnionych z gościem.

(8) Jeśli gość zwróci się do Atrium Apartments GmbH o usługi, które nie są częścią prawidłowego świadczenia apartamentu, Atrium Apartments GmbH naliczy za to osobną opłatę. Obejmuje to w szczególności, ale nie wyłącznie, otwarcie drzwi apartamentu w przypadku pozostawienia klucza, wyjazdy kurierskie lub umówione wcześniej wizyty u klienta, na które gość nie stawił się bez uzasadnionej i terminowej anulacji. Czas pracy lub oczekiwania na miejscu będzie naliczany w wysokości 15,00 € (netto) za każdy rozpoczęty kwadrans. Dodatkowo koszty przyjazdu i wyjazdu naliczane są według poniższej listy:

Koszty przyjazdu i wyjazdu do 10 km: 39,00 € (netto)

Koszty przyjazdu i wyjazdu do 20 km: 65,00 € (netto)

Koszty przyjazdu i wyjazdu do 30 km: 91,00 € (netto)

Koszty przyjazdu i wyjazdu do 40 km: 117,00 € (netto)

Koszty przyjazdu i wyjazdu do 50 km: 143,00 € (netto)

Koszty przyjazdu i wyjazdu powyżej 50km będą kalkulowane indywidualnie.

(9) Gość może potrącić tylko niekwestionowane lub prawnie ustalone roszczenie przeciwko roszczeniu Atrium Apartments GmbH.

 

 1. Obowiązki gości

Gość zobowiązuje się do troskliwego obchodzenia się z dostarczonymi przedmiotami (rzeczami, inwentarzem i wyposażeniem zewnętrznym). Jeżeli w trakcie pobytu w obiekcie i/lub jego inwentarzu wystąpią szkody, gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego do Atrium Apartments GmbH. Wady i uszkodzenia wykryte już po przyjeździe należy niezwłocznie zgłosić do Atrium Apartments GmbH, w przeciwnym razie gość ponosi odpowiedzialność za te szkody. Wynikające z tego zakupy zastępcze lub naprawy są realizowane przez Atrium Apartments GmbH.

Należy zapewnić rozsądny termin na usunięcie uszkodzeń i wad. Roszczenia wynikające z reklamacji, które nie zostaną zgłoszone natychmiast na miejscu, są wykluczone. Reklamacje otrzymane przez Atrium Apartments GmbH pod koniec pobytu lub po opuszczeniu nieruchomości również są wyłączone z odszkodowania. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń w wykonywaniu usług, gość jest zobowiązany do uczynienia wszystkiego w ramach ciążącego na nim obowiązku prawnego, aby pomóc w usunięciu zakłócenia i zminimalizowaniu ewentualnych szkód. W dniu wyjazdu gość powinien zabrać rzeczy osobiste, odpady domowe należy wyrzucić w przeznaczonych do tego pojemnikach, naczynia należy przechowywać w czystości i umyć w szafkach kuchennych. Jeśli mieszkanie jest nadmiernie zabrudzone, śmieci nie zostały odpowiednio wywiezione lub naczynia nie zostały umyte, Atrium Apartments GmbH zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 150,00 € (netto). Odszkodowanie ma być wyższe lub niższe, jeśli Atrium Apartments GmbH wykaże wyższą szkodę lub gość udowodni niższą szkodę.

 

 1. Ochrona danych

Gość wyraża zgodę na przechowywanie, zmianę i/lub usunięcie niezbędnych danych o jego osobie w ramach zawartej z nim umowy. Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Ochrona danych

 

 1. Obciążenie

Przetarg został stworzony zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za wpływ siły wyższej, awarie zasilania i wody, typowe dla kraju oraz burze. Podobnie nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności, takich jak oficjalne zamówienia, nagłe budowy lub zakłócenia spowodowane zdarzeniami naturalnymi i lokalnymi. Jednak Atrium Apartments GmbH chętnie pomoże w rozwiązywaniu problemów (o ile to możliwe). Odpowiedzialność ze strony Atrium Apartments GmbH za użytkowanie dostarczonego wyposażenia, w szczególności elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, jest wyłączona. Przyjazd i wyjazd gościa na własną odpowiedzialność i odpowiedzialność. Atrium Apartments GmbH nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste w przypadku kradzieży lub pożaru. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie. Atrium Apartments GmbH nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione wartości lub przedmioty.

 

 1. zużycie internetu

W apartamentach wyposażonych w łącze internetowe zapewniamy to bezpłatnie. Nie jest to część rezerwacji i dlatego nie można się jej sprzeciwić w przypadku zakłóceń lub tym podobnych.

Najemca odpowiada za dane przesyłane za pośrednictwem sieci WLAN, wykorzystywane płatne usługi oraz dokonywane czynności prawne. Jeżeli najemca odwiedza płatne strony internetowe lub zaciąga zobowiązania, to on ponosi z tego tytułu koszty. Jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa podczas korzystania z sieci WLAN. W szczególności będzie:

 • nie używać sieci WLAN do uzyskiwania dostępu lub rozpowszechniania niemoralnych lub nielegalnych treści; 
 • nie reprodukować, nie rozpowszechniać ani nie udostępniać żadnych towarów chronionych prawem autorskim;
  dotyczy to w szczególności korzystania z programów do udostępniania plików;
 • przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony młodzieży;
 • nie wysyłać ani nie rozpowszechniać treści nękających, szkalujących lub zawierających groźby;
 • nie używać sieci WLAN do wysyłania masowych wiadomości (spamu) i/lub innych form nielegalnej reklamy.

Najemca zwalnia właściciela nieruchomości wakacyjnej z wszelkich szkód i roszczeń osób trzecich, które opierają się na nielegalnym korzystaniu z sieci WLAN przez najemcę i/lub naruszeniu niniejszej umowy, dotyczy to również roszczenia lub jego obrony koszty i wydatki. Jeżeli najemca uzna lub musi uznać, że takie naruszenie praw i/lub takie naruszenie istnieje lub jest nieuchronne, poinformuje wynajmującego o tej okoliczności.

 

 1. Zasada domu

(1.) Gość musi ostrożnie obchodzić się z obiektem i jego wyposażeniem. Gość jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu domu.

(2.) Odpoczynek nocny trwa od 20:00 do 8:00. W tym czasie wymagana jest szczególna troska o współlokatorów i sąsiadów. Telewizor i urządzenia audio należy ustawić na głośność pomieszczenia.

(3.) Na czas najmu lokalu gość jest zobowiązany do zamykania okien i drzwi przy opuszczaniu apartamentu, ustawienia wszystkich grzejników na niski poziom oraz wyłączenia świateł i urządzeń technicznych.

(4.) Zakwaterowanie zwierząt domowych wszelkiego rodzaju jest dozwolone wyłącznie na terenie obiektu za uprzednią pisemną zgodą Atrium Apartments GmbH. Atrium Apartments GmbH może naliczyć rozsądną dopłatę za przechowanie zwierząt. Jeśli zwierzęta są zakwaterowane bez uprzedniej zgody Atrium Apartments GmbH, ta ostatnia może pobrać opłatę za sprzątanie w wysokości do 200,00 € (netto).

(5.) Na terenie obiektu obowiązuje ogólny zakaz palenia. W przypadku naruszeń usługodawca może pobrać opłatę za sprzątanie w wysokości do 200,00 € (netto). zwróć szczególną uwagę na umiarkowaną głośność. Unikaj głośnych rozmów lub dłuższego przebywania na zewnątrz lub na balkonie lub tarasie.

(6.) Jeżeli po przyjeździe lub w trakcie pobytu Gość wniesie do utylizacji nietypową ilość odpadów domowych lub nie wytworzonych w apartamencie lub pozostawi w mieszkania lub odda je do depozytu, gdy przeprowadzi się do mieszkania lub na mieszkanie, zostanie obciążony oddzielnie kosztami zbycia według ryczałtowej stawki 200,00 € (netto). Odszkodowanie ma być ustawione w górę lub w dół, jeśli Atrium Apartments GmbH udowodni wyższą szkodę lub gość wykaże niższą szkodę.

(7.) Instalacja i/lub mocowanie materiałów do dekoracji lub podobnych nie jest dozwolone na terenie nieruchomości. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dekoracje lub podobne, które są dołączone i / lub dołączone i zwalnia Atrium Apartments GmbH z roszczeń osób trzecich. Jest on również zobowiązany do naprawienia szkód spowodowanych instalacją i/lub mocowaniem dekoracji itp.

(8.) Atrium Apartments GmbH ma prawo dostępu do nieruchomości przez cały czas, szczególnie w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Korzystając z prawa dostępu, należy w należyty sposób uwzględnić godne ochrony interesy gościa. Usługodawca z wyprzedzeniem poinformuje gościa o skorzystaniu z prawa dostępu, chyba że jest to nieuzasadnione lub niemożliwe w okolicznościach indywidualnego przypadku.

(9.) W dniu wyjazdu apartament należy posprzątać. Łóżka muszą być rozebrane, a śmieci, jedzenie i wszystkie rzeczy osobiste muszą zostać wyniesione. Okna muszą być zamknięte, a grzejniki ustawione na stopień 1. W przypadku naruszeń Atrium Apartments GmbH zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za sprzątanie/opłatę za energię w wysokości 200,00 € (netto).

 1. Przylot i wylot

Obiekt jest regularnie dostępny od godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Musisz przybyć do godziny 20:00 z dokładnym wyprzedzeniem, chyba że późniejszy czas przybycia został wcześniej wyraźnie uzgodniony z Atrium Apartments GmbH. Przyjazd przed godziną 16:00 może również nastąpić tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione z usługodawcą. Po przyjeździe Goście zobowiązani są do okazania ważnego dowodu osobistego lub paszportu Atrium Apartments GmbH.

Atrium Apartments GmbH może zażądać depozytu w wysokości do 500,00 € po przyjeździe. Atrium Apartments GmbH zwróci tę kaucję, jeśli nieruchomość zostanie opuszczona w odpowiednim czasie, a wszystkie klucze zostaną przekazane w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z gościem i jeśli nieruchomość nie wykazuje żadnych szkód, za które gość jest odpowiedzialny. W przypadku dalszych szkód majątkowych i/lub inwentarzowych gość płaci wymaganą kwotę odszkodowania gotówką na miejscu (§ 249 ust. 2 BGB).

W dniu wyjazdu gość musi opuścić obiekt najpóźniej do godziny 10:00. Jeśli nieruchomość zostanie opuszczona z opóźnieniem, usługodawca ma prawo do dodatkowej płatności od gościa. Wynosi to a) 150,00 € (netto), jeśli pokój zostanie opuszczony po godzinie 10:00, ale przed godziną 13:00; b) 100 % od uzgodnionej ceny zakwaterowania/dobę (ewentualnie 200,00 € (netto). Zawsze obowiązuje wyższa kwota) w przypadku opuszczenia pokoju po godzinie 13:00. Ponadto usługodawca ma prawo do odszkodowania za wszelkie dalsze szkody poniesione w wyniku opóźnionej eksmisji.

Eksmisja jest uważana za dokonaną dopiero wtedy, gdy wszystkie klucze zostały przekazane firmie Atrium Apartments GmbH lub jej przedstawicielowi. W tym celu gość może, jeśli zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione z Atrium Apartments GmbH, pozostawić wszystkie klucze na stole w lokalu i zamknąć drzwi apartamentu. Gość ma obowiązek sprawdzić, czy drzwi apartamentu są prawidłowo zamknięte.

W przypadku zgubienia jednego lub więcej kluczy, gość Atrium Apartments GmbH musi zapłacić odszkodowanie za ich wymianę i, jeśli to konieczne, za instalację nowych zamków.

 1. Anulowanie:

Najemca może w każdej chwili pisemnie odstąpić od umowy. Wynajmującemu należy uiścić następujące opłaty za anulowanie rezerwacji za zarezerwowany i uzgodniony okres:

 • Anulacje do 14 dni przed wyjazdem to 50% z całkowitej kwoty obowiązującego okresu rezerwacji należnego.
 • W przypadku rezygnacji od 14 dni do 1 dnia przed rozpoczęciem podróży należne jest 90% z całkowitej kwoty obowiązującego okresu rezerwacji.
 • W przypadku niepojawienia się, anulacji w dniu przyjazdu, wcześniejszego wyjazdu lub mniejszej ilości osób, należy zapłacić 100 % całkowitej kwoty za obowiązujący okres rezerwacji.

Za datę odstąpienia uważa się datę otrzymania przez nas pisemnego powiadomienia. Każdy wpłacony depozyt zostanie potrącony z opłaty za anulowanie. Pisemne powiadomienia trafiają wyłącznie do: info@atriumapartments.de

Odszkodowanie ma być wyższe lub niższe, jeśli Atrium Apartments GmbH wykaże wyższą szkodę lub gość udowodni niższą szkodę.

​Atrium Apartments GmbH może również odstąpić od umowy przelewu z uzasadnieniem.

(1) Jeśli uzgodniona zaliczka lub taka, o którą wnioskowano zgodnie z punktem 9 powyżej, nie zostanie dokonana nawet po upływie rozsądnego okresu karencji ustalonego przez Atrium Apartments GmbH, Atrium Apartments GmbH jest uprawniona do odstąpienia od umowy najmu z gościem.

(2) Siła wyższa lub inne okoliczności, za które Atrium Apartments GmbH nie ponosi odpowiedzialności i które uniemożliwiają wykonanie umowy.

(3) Atrium Apartments GmbH jest również uprawniona do odstąpienia od umowy w trybie nadzwyczajnym i bez wypowiedzenia z obiektywnie uzasadnionej przyczyny np.: B. jeśli

 • wynajmowana nieruchomość jest zarezerwowana z wprowadzającymi w błąd lub fałszywymi informacjami dotyczącymi istotnych faktów, takich jak osoba najemcy lub cel.
 • Atrium Apartments GmbH ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że korzystanie z apartamentu wakacyjnego może zagrozić sprawnej działalności biznesowej, bezpieczeństwu lub reputacji Atrium Apartments GmbH lub odpowiedniego właściciela/wynajmującego w miejscach publicznych, bez kontroli lub obszaru organizacyjnego Atrium Apartments GmbH można przypisać.
 • nastąpiło naruszenie zakazu podnajmu i dzierżawy zgodnie z § 3 Ogólnych Warunków.

Odszkodowanie do zapłaty przez gościa wynosi 100% z całkowitej kwoty obowiązującego okresu rezerwacji. Odszkodowanie ma być wyższe lub niższe, jeśli Atrium Apartments GmbH wykaże wyższą szkodę lub gość udowodni niższą szkodę.

(4) W przypadku uzasadnionego odstąpienia przez Atrium Apartments GmbH, gościowi nie przysługuje odszkodowanie.

 

 1. Postanowienia końcowe

(1) Zmiany lub uzupełnienia umowy, przyjęcia wniosków lub niniejszych Ogólnych Warunków powinny być dokonywane w formie pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez gościa są nieważne.

(2) Miejscem realizacji i płatności jest Mannheim / Niemcy. Miejscem jurysdykcji jest Mannheim/Badenia-Wirtembergia. Ogólna właściwość miejscowa sądu to Mannheim/Badenia-Wirtembergia)

(3) Do umowy stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

(4) Niniejsze ogólne warunki zakwaterowania gości są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku gościa. Komercyjne wykorzystanie przez osoby trzecie jest wyraźnie zabronione.

(5) Jeżeli jedno z powyższych postanowień jest lub stanie się nieważne lub nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem, które jest najbliższe celowi postanowienia, które ma zostać zastąpione. Ponadto obowiązują przepisy ustawowe.

Ważność Ogólnych Warunków Handlowych: Od 15.01.2023 r.

Stare warunki

Tutaj znajdziesz Ogólne Warunki Handlowe, ważne do 14.01.2023
Tutaj znajdziesz Ogólne Warunki Handlowe, ważne do 2 września 2022 roku

Zmień język
Mitglied bei
Prawa autorskie 2022 Atrium Apartamenty. Wszelkie prawa zastrzeżone. Utrzymywany przez ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
pl_PL