Условия

 1. Валидност на правилата и условията

Настоящите общи условия се прилагат за договори за временен лизинг на недвижими имоти за настаняване, както и за всички други услуги и доставки, предоставяни от доставчика за госта. Услугите на доставчика се предоставят изключително въз основа на тези общи условия.
Пренаемането или повторното отдаване под наем на предоставения ваканционен дом и използването му за цели, различни от жилищни, изисква предварителното писмено съгласие на Atrium Apartments GmbH.
Правилата и условията на госта се прилагат само ако са предварително изрично уговорени в писмена форма. Отклоненията от тези условия са ефективни само ако доставчикът ги е потвърдил изрично в писмена форма.

 

 1. договор за прехвърляне

(1) Договорът за наем е сключен, когато Atrium Apartments GmbH потвърди заявката за резервация на госта по телефона или писмено по пощата, имейл и/или факс или изпрати фактура и по този начин приеме резервацията (приемане на заявката).

(2) Договорните партньори са Atrium Apartments GmbH и гостът. Ако трета страна е поръчала за госта, тя отговаря пред Atrium Apartments GmbH заедно с госта като солидарен длъжник за всички задължения, произтичащи от този договор, при условие че Atrium Apartments GmbH е получила съответната декларация от третата страна.

(3) Гостът е длъжен да провери верността на потвърждението на резервацията. Ако съдържанието на потвърждението на резервацията или фактурата се различава от заявката за резервация и гостът не повдигне възражения незабавно, съдържанието на потвърждението на резервацията или фактурата се счита за договорено договорено.

 

 1. Услуги, плащане, прихващане

(1) Доставчикът се задължава да подготви резервирания от госта имот и да предостави договорените услуги. Апартаментът отговаря на стандарта за оборудване на среден апартамент. Atrium Apartments GmbH поема гаранция само за изрично обещаните характеристики на оборудването, но не и за субективното качество на оборудването (напр. вентилация).

(2) Гостът е длъжен да заплати приложимите или договорени цени на Atrium Apartments GmbH за наема на имота и другите използвани услуги. Това важи и за услугите и разходите на Atrium Apartments GmbH към трети страни, причинени от госта.

(3) Всички цени са без съответния законоустановен данък върху добавената стойност.

(4) Гостът е длъжен да предостави вярна информация за броя на хората, обитаващи имота. Имотът е свободен за максимум договорения брой хора. Заемането с по-голям брой хора изисква предварителното писмено съгласие на Atrium Apartments GmbH. В този случай цената за прехвърляне на имота се увеличава до цената, която обикновено се изчислява от Atrium Apartments GmbH за съответната заетост.

(5) Ако периодът между сключването на договора и изпълнението на договора надвишава четири месеца и цената, която обикновено се начислява от Atrium Apartments GmbH за такива услуги, се увеличи, доставчикът може да увеличи съответно договорената цена, но с не повече от 10 %.

(6) Заплащането на договорената цена за ползване на имота и за другите услуги, договорени с госта, се дължи не по-късно от деня на пристигане, когато се предават ключовете. То трябва да бъде направено в брой в този момент, освен ако Atrium Apartments GmbH изрично не е съгласен с друг метод на плащане на госта. EC и кредитни карти не се приемат като средство за плащане на място.

(7) Atrium Apartments GmbH си запазва правото да изиска разумно авансово плащане от госта преди пристигането за договорената цена за наема на имота и за други услуги, договорени с госта.

(8) Ако гостът поиска от Atrium Apartments GmbH услуги, които не са част от правилното предоставяне на апартамента, Atrium Apartments GmbH ще таксува отделно за това. Това включва по-специално, но не изключително, отваряне на вратата на апартамента, ако ключът е оставен, пътувания с куриер или предварително уговорени срещи на място, на които гостът не присъства без обоснована и навременна отмяна. Времето за работа или чакане на място ще се таксува по 15,00 € (нето) за всеки започнат четвърт час. Освен това разходите за пристигане и заминаване се изчисляват съгласно следния списък:

Разходи за пристигане и заминаване до 10 км: 39,00 € (нето)

Разходи за пристигане и заминаване до 20 км: 65,00 € (нето)

Разходи за пристигане и заминаване до 30 км: 91,00 € (нето)

Разходи за пристигане и заминаване до 40 км: 117,00 € (нето)

Разходи за пристигане и заминаване до 50 км: 143,00 € (нето)

Разходите за пристигане и заминаване над 50 км ще се изчисляват индивидуално.

(9) Гостът може да компенсира само неоспорен или законно установен иск срещу иск на Atrium Apartments GmbH.

 

 1. Задължения на гостите

Гостът се задължава да се отнася внимателно към предоставените вещи (имущество, инвентар и външни съоръжения). Ако по време на престоя настъпи повреда на имота и/или неговия инвентар, гостът е длъжен незабавно да съобщи това на Atrium Apartments GmbH. Дефекти и щети, които вече са открити при пристигането, трябва да бъдат докладвани незабавно на Atrium Apartments GmbH, в противен случай гостът е отговорен за тези щети. Произтичащите покупки на замяна или ремонти се извършват от Atrium Apartments GmbH.

Трябва да се предостави разумен срок за отстраняване на повреди и дефекти. Искове от жалби, които не са докладвани веднага на място, са изключени. Жалбите, получени от Atrium Apartments GmbH в края на престоя или след напускане на имота, също са изключени от обезщетението. В случай на смущения в работата, гостът е длъжен да направи всичко в обхвата на законовите си задължения, за да помогне за отстраняване на смущенията и да сведе до минимум щетите, които може да са възникнали. В деня на заминаване гостът изнася личните си вещи, битовите отпадъци се изхвърлят в предвидените контейнери, съдовете се съхраняват чисти и измити в кухненските шкафове. Ако апартаментът е прекалено мръсен, боклукът не е бил изхвърлен правилно или съдовете не са били почистени, Atrium Apartments GmbH си запазва правото да начисли допълнителна такса за почистване от 150,00 € (нето). Обезщетението трябва да бъде по-високо или по-ниско, ако Atrium Apartments GmbH докаже по-висока щета или гостът докаже по-малка щета.

 

 1. поверителност

Гостът се съгласява необходимите данни за неговата личност да бъдат съхранявани, променяни и/или изтривани като част от сключения с него договор. Всички лични данни ще бъдат третирани поверително. За повече информация вижте: поверителност

 

 1. Отговорност

Търгът е създаден доколкото ни е известно. Не носим отговорност за имота, засегнат от форсмажорни обстоятелства, аварии на електричество и вода, обичайни в страната и бури. По същия начин няма отговорност в случай на непредвидими или неизбежни обстоятелства като официални заповеди, внезапни строителни обекти или смущения, причинени от природни и местни събития. Въпреки това, Atrium Apartments GmbH ще се радва да помогне с отстраняването на неизправности (доколкото това е възможно). Отговорността от страна на Atrium Apartments GmbH за използването на предоставените мебели, по-специално електронните домакински уреди, е изключена. Пристигането и напускането на госта е негова отговорност и отговорност. Atrium Apartments GmbH не носи отговорност за лични вещи в случай на кражба или пожар. Гостът носи пълна отговорност за умишлено унищожаване или повреда. Atrium Apartments GmbH не поема отговорност за ценности или оставени предмети.

 

 1. използване на интернет

В апартаментите, които са оборудвани с интернет връзка, ние предоставяме това безплатно. Това не е част от резервацията и следователно не може да бъде възразено в случай на смущения или други подобни.

Наемателят е отговорен за данните, предавани през WLAN, използваните платени услуги и извършените правни сделки. Ако наемателят посещава платени уебсайтове или поема задължения, произтичащите от това разходи са за негова сметка. Той е длъжен да спазва приложимото законодателство, когато използва WLAN. По-специално той ще:

 • Да не използвате WLAN за достъп или разпространение на неморално или незаконно съдържание; 
 • да не възпроизвежда незаконно, разпространява или предоставя стоки, защитени с авторски права;
  това се отнася по-специално във връзка с използването на програми за споделяне на файлове;
 • спазват приложимите разпоредби за защита на младежта;
 • да не изпращате или разпространявате тормозещо, клеветническо или заплашително съдържание;
 • да не използвате WLAN за изпращане на групови съобщения (спам) и/или други форми на незаконна реклама.

Наемателят обезщетява наемодателя на ваканционния имот от всички щети и претенции от трети страни, които се основават на незаконно използване на WLAN от наемателя и/или на нарушение на настоящото споразумение, това също се разпростира до иска или неговата защита, свързана разходи и разноски. Ако наемателят признае или трябва да признае, че такова нарушение на правата и/или такова нарушение съществува или е неизбежно, той трябва да информира наемодателя на ваканционния имот за това обстоятелство.

 

 1. Домашен ред

(1.) Гостът трябва да се отнася внимателно към имота и неговия инвентар. Гостът е длъжен да спазва вътрешния ред.

(2.) Нощната почивка е от 20:00 до 8:00 часа. През това време е необходимо специално внимание към съквартирантите и съседите. Телевизорът и аудиоустройствата трябва да бъдат настроени на силата на звука в помещението.

(3.) По време на наемането на имота, гостът е длъжен да държи прозорците и вратите затворени, когато напуска апартамента, да регулира всички радиатори на ниска степен и да изключва осветлението и техническите устройства.

(4.) Настаняването на домашни любимци от всякакъв вид е разрешено в имота само с предварителното писмено съгласие на Atrium Apartments GmbH. Atrium Apartments GmbH може да изисква разумна допълнителна такса за настаняване на животни. Ако животните са настанени без предварителното съгласие на Atrium Apartments GmbH, последното може да начисли такса за почистване до 200,00 € (нето).

(5.) Има обща забрана за пушене в имота. В случай на нарушения доставчикът може да начисли такса за почистване до €200,00 (нето). обърнете специално внимание на умерения обем. Избягвайте шумни разговори или по-дълъг престой на открито или на балкон или тераса.

(6.) Ако при пристигане или по време на престоя гостът внесе за изхвърляне необичайно количество битови отпадъци или отпадъци, които не са генерирани в апартамента, или ако гостът остави остатъци от храна, празни кутии, картонени кутии, боклук, боклук или други подобни в апартамента или го депозира, когато ги премести в или върху апартамента, той ще бъде таксуван отделно за разходите за изхвърляне на фиксирана ставка от €200,00 (нето). Обезщетението трябва да бъде по-високо или по-ниско, ако Atrium Apartments GmbH докаже по-висока щета или гостът докаже по-малка щета.

(7.) В имота не се допуска монтиране и/или закрепване на материали за декорация или подобни. Гостът е изцяло отговорен за всяка декорация или подобни, които са включени и/или приложени и освобождава Atrium Apartments GmbH от претенции на трети страни. Той също така е длъжен да компенсира щети, причинени от инсталирането и/или закрепването на декорации или други подобни.

(8.) Atrium Apartments GmbH има право на достъп до собствеността по всяко време, особено в случай на непосредствена опасност. При упражняване на правото на достъп трябва да се обърне разумно внимание на интересите на гостите, заслужаващи защита. Доставчикът ще информира госта предварително за упражняването на правото на достъп, освен ако това е неразумно или невъзможно при обстоятелствата на конкретния случай.

(9.) При напускане апартаментът трябва да бъде оставен чист. Леглата трябва да се съблекат, а боклуците, храната и всички лични вещи да се изнесат. Прозорците трябва да са затворени и нагревателите да са настроени на ниво 1. В случай на нарушения, Atrium Apartments GmbH си запазва правото да начисли такса за почистване/енергийна такса от €200,00 (нето).

 1. Пристигане и заминаване

Имотът е редовно свободен от 16 ч. в деня на пристигане. Трябва да пристигнете до 20:00 ч. с точен час предварително, освен ако по-късен час на пристигане не е изрично договорен с Atrium Apartments GmbH предварително. Пристигане преди 16:00 часа също е възможно само ако това е изрично предварително уговорено с доставчика. Гостите са длъжни да представят своята валидна лична карта или паспорт на Atrium Apartments GmbH при пристигане.

Atrium Apartments GmbH може да поиска депозит до €500,00 при пристигане. Atrium Apartments GmbH ще възстанови този депозит, ако имотът бъде освободен своевременно и всички ключове са предадени в деня на заминаването, освен ако не е договорено друго с госта и ако имотът не показва щети, за които гостът носи отговорност. В случай на по-нататъшна повреда на имуществото и/или инвентара, гостът заплаща необходимата парична сума за обезщетението в брой на място (§ 249, параграф 2 BGB).

В деня на напускане гостът трябва да освободи имота най-късно до 10:00ч. Ако имотът бъде освободен късно, доставчикът има право на допълнително заплащане от госта. Това възлиза на: а) 150,00 евро (нето), ако стаята бъде освободена след 10:00 ч., но преди 13:00 ч.; b) 100 % от договорената цена за настаняване/нощувка (алтернативно €200,00 (нето). Винаги се прилага по-високата сума), ако стаята бъде освободена след 13:00 часа. Освен това доставчикът има право на обезщетение за всички допълнителни щети, възникнали в резултат на забавено изваждане.

Изгонването се счита за извършено само когато всички ключове са предадени на Atrium Apartments GmbH или на негов представител. За целта гостът може, ако това е изрично уговорено предварително с Atrium Apartments GmbH, да остави всички ключове на масата в имота и да затвори вратата на апартамента. Гостът е длъжен да провери дали вратата на апартамента е добре затворена.

При загуба на един или повече ключове, гостът на Atrium Apartments GmbH трябва да заплати обезщетение за подмяната им и при необходимост за монтиране на нови ключалки.

 1. Анулиране:

Наемателят може да се откаже от договора писмено по всяко време. Следните такси за анулиране се заплащат на наемодателя за резервирания и договорен период:

 • Анулации до 14 дни преди заминаване са 50% от общата сума на дължимия период на обвързваща резервация.
 • В случай на анулиране от 14 дни до 1 ден преди началото на пътуването се дължи 90% от общата сума на обвързващия период на резервация.
 • В случай на неявяване, анулиране в деня на пристигане, ранно напускане или по-малък брой хора, се дължи 100 % от общата сума за обвързващия период на резервация.

Датата на получаване на Вашето писмено уведомление от нас се счита за дата на оттегляне. Всеки платен депозит ще бъде приспаднат от таксата за анулиране. Писмените известия отиват изключително до: info@atriumapartments.de

Обезщетението се определя по-високо или по-ниско, ако Atrium Apartments GmbH докаже по-висока щета или гостът докаже по-малка щета.

​Atrium Apartments GmbH може също да се оттегли от договора за прехвърляне с обосновка.

(1) Ако договореното авансово плащане или такова, поискано в съответствие с раздел 9 по-горе, не бъде извършено дори след изтичане на разумен гратисен период, определен от Atrium Apartments GmbH, Atrium Apartments GmbH има право да се оттегли от договора за наем с госта.

(2) Форсмажорни или други обстоятелства, за които Atrium Apartments GmbH не носи отговорност и които правят невъзможно изпълнението на договора.

(3) Atrium Apartments GmbH също така има право да се откаже от договора извънредно и без предизвестие поради обективно оправдана причина, напр. Б. ако

 • даден имот под наем е резервиран с подвеждаща или невярна информация относно съществени факти, като личността на наемателя или целта.
 • Atrium Apartments GmbH има основателна причина да приеме, че използването на ваканционния апартамент може да застраши гладките бизнес операции, сигурността или репутацията на Atrium Apartments GmbH или на съответния собственик/наемодател в обществото, без това да е под контрола или организационната област на Atrium Apartments GmbH се приписва.
 • е налице нарушение на забраната за пренаемане и лизинг съгласно раздел 3 от Общите условия.

Обезщетението, което трябва да заплати гостът, съответства на 100% от общата сума за обвързващия период на резервация. Обезщетението трябва да бъде по-високо или по-ниско, ако Atrium Apartments GmbH докаже по-висока щета или гостът докаже по-малка щета.

(4) В случай на оправдано оттегляне от страна на Atrium Apartments GmbH, гостът няма право на обезщетение.

 

 1. Заключителни разпоредби

(1) Промените или допълненията в договора, приемането на заявки или настоящите Общи условия се извършват в писмена форма. Едностранните промени или допълнения от страна на госта са невалидни.

(2) Място на изпълнение и плащане е Манхайм / Германия. Място на юрисдикция е Манхайм / Баден-Вюртемберг. Общо място на юрисдикция е Манхайм / Баден-Вюртемберг)

(3) За договора се прилага изключително правото на Федерална република Германия.

(4) Тези общи условия за настаняване на гости са предназначени само за лично ползване от госта. Търговската употреба от трети страни е изрично забранена.

(5) Ако някоя от горните разпоредби е или стане невалидна или нищожна, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. Невалидната разпоредба трябва да бъде заменена с разпоредба, която е най-близо до целта на разпоредбата, която трябва да бъде заменена. Освен това се прилагат законовите разпоредби.

Валидност на Общите условия: От 15.01.2023г.

Стари правила и условия

Тук ще намерите Общите условия, валидни до 14.01.2023 г
Тук ще намерите Общите условия, валидни до 2 септември 2022 г

смени езика
Mitglied bei
Copyright 2022 Atrium Apartments. Всички права запазени. Поддържа се от ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
bg_BGBulgarian