AGB

 1. Platnost obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o dočasném nájmu nemovitosti k ubytování, jakož i na všechny další služby a dodávky zajišťované poskytovatelem pro hosta. Služby poskytovatele jsou poskytovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.
Podnájem nebo opětovný pronájem poskytnutého rekreačního domu a jeho použití k jiným účelům než k bydlení vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Atrium Apartments GmbH.
Podmínky hosta platí pouze v případě, že byly předem výslovně písemně odsouhlaseny. Odchylky od těchto podmínek jsou účinné pouze v případě, že je poskytovatel výslovně písemně potvrdil.

 

 1. smlouva o převodu

(1) Nájemní smlouva je uzavřena, když Atrium Apartments GmbH potvrdí hostovi jeho požadavek na rezervaci telefonicky nebo písemně poštou, e-mailem a/nebo faxem nebo zašle fakturu a tím rezervaci přijme (přijetí přihlášky).

(2) Smluvními partnery jsou Atrium Apartments GmbH a host. Pokud pro hosta objednala třetí osoba, ručí Atrium Apartments GmbH společně s hostem jako spoludlužník za všechny závazky vyplývající z této smlouvy, pokud Atrium Apartments GmbH obdržela odpovídající prohlášení od třetí strany.

(3) Host je povinen zkontrolovat správnost potvrzení rezervace. Pokud se obsah potvrzení rezervace nebo faktury liší od požadavku na rezervaci a host nevznese okamžitě námitky, považuje se obsah potvrzení rezervace nebo faktury za smluvně dohodnutý.

 

 1. Služby, platby, kompenzace

(1) Poskytovatel je povinen mít hostem rezervovanou nemovitost připravenou a poskytnout sjednané služby. Byt odpovídá vybavením standardu průměrného bytu. Atrium Apartments GmbH přebírá záruku pouze za výslovně slíbené vlastnosti zařízení, nikoli však za subjektivní kvalitu zařízení (např.

(2) Za pronájem nemovitosti a další využívané služby je host povinen platit platné nebo dohodnuté ceny Atrium Apartments GmbH. To platí i pro služby a výdaje Atrium Apartments GmbH třetím stranám způsobené hostem.

(3) Všechny ceny jsou bez příslušné zákonné daně z přidané hodnoty.

(4) Host je povinen pravdivě informovat o počtu osob obývajících objekt. Nemovitost je k dispozici maximálně pro dohodnutý počet osob. Obsazení větším počtem osob vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Atrium Apartments GmbH. V tomto případě se cena za převod nemovitosti zvyšuje na cenu obecně vypočítanou společností Atrium Apartments GmbH za odpovídající obsazenost.

(5) Pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním smlouvy přesáhne čtyři měsíce a zvýší se cena obecně účtovaná společností Atrium Apartments GmbH za takové služby, může poskytovatel smluvně dohodnutou cenu přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 10 %.

(6) Úhrada ceny sjednané za užívání objektu a za další služby sjednané s hostem je splatná nejpozději v den příjezdu při předání klíčů. V tuto chvíli musí být provedena v hotovosti, pokud společnost Atrium Apartments GmbH výslovně nesouhlasila s jiným způsobem platby hostovi. Na místě nelze platit EC a kreditní karty.

(7) Atrium Apartments GmbH si vyhrazuje právo požadovat od hosta přiměřenou zálohu před příjezdem na cenu sjednanou za pronájem nemovitosti a za další služby sjednané s hostem.

(8) Pokud host požádá Atrium Apartments GmbH o služby, které nejsou součástí řádného poskytnutí apartmánu, Atrium Apartments GmbH si je účtuje zvlášť. To zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, otevírání dveří apartmánu při zanechání klíče, cesty kurýrem nebo předem domluvené schůzky na místě, kterých se host bez odůvodněného a včasného zrušení nedostaví. Pracovní nebo čekací doba na místě bude účtována ve výši 15,00 EUR (netto) za každou započatou čtvrthodinu. Kromě toho se náklady na příjezd a odjezd vypočítávají podle následujícího seznamu:

Náklady na příjezd a odjezd do 10 km: 39,00 € (netto)

Náklady na příjezd a odjezd do 20 km: 65,00 € (netto)

Náklady na příjezd a odjezd do 30 km: 91,00 € (netto)

Náklady na příjezd a odjezd do 40 km: 117,00 € (netto)

Náklady na příjezd a odjezd do 50 km: 143,00 € (netto)

Náklady na příjezd a odjezd nad 50 km budou kalkulovány individuálně.

(9) Host může započíst pouze nespornou nebo právně zjištěnou pohledávku proti pohledávce Atrium Apartments GmbH.

 

 1. Povinnosti hosta

Host se zavazuje zacházet s poskytnutými věcmi (majetek, inventář a venkovní zařízení) šetrně. Dojde-li během pobytu ke škodě na majetku a/nebo jeho inventáři, je host povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit společnosti Atrium Apartments GmbH. Závady a poškození již zjištěné při příjezdu je nutné neprodleně nahlásit společnosti Atrium Apartments GmbH, jinak za tuto škodu odpovídá host. Výsledné náhradní nákupy nebo opravy provádí Atrium Apartments GmbH.

K odstranění škod a závad musí být poskytnuta přiměřená lhůta. Nároky z reklamací, které nejsou nahlášeny ihned na místě, jsou vyloučeny. Z náhrady jsou vyloučeny také stížnosti obdržené společností Atrium Apartments GmbH na konci pobytu nebo po opuštění objektu. V případě jakýchkoliv poruch v plnění je host povinen učinit vše v rámci své zákonné povinnosti, aby napomohl k nápravě poruchy a minimalizoval případné vzniklé škody. V den odjezdu si host odnese osobní věci, domovní odpad odloží do k tomu určených nádob, čisté a umyté nádobí uloží do kuchyňských skříní. Pokud je byt nadměrně znečištěný, odpadky nebyly řádně zlikvidovány nebo nádobí nebylo uklizeno, společnost Atrium Apartments GmbH si vyhrazuje právo účtovat dodatečný poplatek za úklid ve výši 150,00 EUR (netto). Pokud Atrium Apartments GmbH prokáže vyšší škodu nebo host prokáže škodu nižší, musí být náhrada stanovena vyšší nebo nižší.

 

 1. Ochrana údajů

Host souhlasí s tím, že nezbytné údaje o jeho osobě budou uloženy, změněny a/nebo vymazány v rámci smlouvy s ním uzavřené. Se všemi osobními údaji bude nakládáno důvěrně. Další informace viz: Ochrana údajů

 

 1. Odpovědnost

Výběrové řízení bylo vytvořeno podle našeho nejlepšího vědomí. Neručíme za majetek postižený vyšší mocí, v tuzemsku obvyklými výpadky elektřiny a vody a bouřkami. Stejně tak neneseme odpovědnost v případě nepředvídatelných nebo nevyhnutelných okolností, jako jsou úřední příkazy, náhlá staveniště nebo poruchy způsobené přírodními a místními událostmi. Společnost Atrium Apartments GmbH vám však ráda pomůže s řešením problémů (pokud je to možné). Ručení ze strany Atrium Apartments GmbH za použití poskytnutého nábytku, zejména elektronických domácích spotřebičů, je vyloučeno. Příjezd a odjezd hosta je na jeho vlastní odpovědnost a ručení. Atrium Apartments GmbH neručí za osobní věci v případě krádeže nebo požáru. Za svévolné zničení nebo poškození nese host plnou odpovědnost. Atrium Apartments GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za zanechané cennosti nebo předměty.

 

 1. používání internetu

V apartmánech, které jsou vybaveny připojením k internetu, toto poskytujeme zdarma. Toto není součástí rezervace, a proto proti tomu nelze vznést námitky v případě narušení a podobně.

Nájemce je odpovědný za data přenášená prostřednictvím WLAN, používané placené služby a provedené právní transakce. Pokud nájemce navštíví placené webové stránky nebo vstoupí do závazků, nese výsledné náklady on. Při používání WLAN je povinen dodržovat platné zákony. Zejména bude:

 • nepoužívat WLAN k přístupu nebo šíření nemorálního nebo nezákonného obsahu; 
 • nebude nezákonně reprodukovat, distribuovat nebo zpřístupňovat žádné zboží chráněné autorským právem;
  to platí zejména v souvislosti s používáním programů pro sdílení souborů;
 • dodržovat platné předpisy na ochranu mládeže;
 • neposílat ani distribuovat obtěžující, pomlouvačný nebo výhružný obsah;
 • nepoužívat WLAN k rozesílání hromadných zpráv (spamu) a/nebo jiných forem nelegální reklamy.

Nájemce zbavuje pronajímatele rekreačního objektu všech škod a nároků třetích stran, které jsou založeny na nezákonném používání WLAN nájemcem a/nebo na porušení této smlouvy, to se vztahuje i na nárok nebo jeho obranu. náklady a výdaje. Pokud nájemce uzná nebo musí uznat, že takové porušení práv a/nebo takové porušení existuje nebo hrozí, informuje o této okolnosti pronajímatele rekreačního objektu.

 

 1. Domovní řád

(1.) Host musí s objektem a jeho inventářem zacházet opatrně. Host je povinen dodržovat domovní řád.

(2.) Noční klid je od 20:00 do 8:00. Během této doby je třeba věnovat zvláštní pozornost spolubydlícím a sousedům. TV a audio zařízení je třeba nastavit na hlasitost místnosti.

(3.) Host je povinen mít po dobu nájmu nemovitosti zavřená okna a dveře při odchodu z bytu, vyregulovat všechny radiátory na nízkou úroveň a zhasnout světla a technická zařízení.

(4.) Ubytování domácích mazlíčků jakéhokoli druhu je v objektu povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Atrium Apartments GmbH. Společnost Atrium Apartments GmbH může za ubytování zvířat účtovat přiměřený příplatek. Pokud jsou zvířata ubytována bez předchozího souhlasu společnosti Atrium Apartments GmbH, může společnost Atrium Apartments GmbH účtovat poplatek za úklid až do výše 200,00 EUR (netto).

(5.) V objektu platí obecný zákaz kouření. V případě porušení může poskytovatel účtovat poplatek za čištění až do výše 200,00 EUR (netto). věnujte zvláštní pozornost mírné hlasitosti. Vyhněte se hlasitým rozhovorům nebo delšímu pobytu ve venkovních prostorách nebo na balkóně či terase.

(6.) Pokud host při příjezdu nebo během pobytu přinese k likvidaci nezvyklé množství domovního odpadu nebo odpadu, který v apartmánu nevznikl, nebo pokud host zanechá v apartmánu zbytky, vyprázdnění, lepenkové krabice, odpadky, smetí apod. byt nebo je uloží, když je vystěhují do bytu nebo na byt, budou mu náklady na likvidaci účtovány zvlášť v paušální sazbě 200,00 € (netto). Odškodnění se stanoví vyšší nebo nižší, pokud Atrium Apartments GmbH prokáže vyšší škodu nebo host prokáže škodu nižší.

(7.) Instalace a/nebo připevnění materiálů pro dekoraci a podobně není v objektu povoleno. Host je výhradně odpovědný za jakoukoli dekoraci nebo podobné, které jsou součástí a/nebo připojeny a zbavují Atrium Apartments GmbH nároků třetích stran. Dále je povinen nahradit škodu způsobenou instalací a/nebo připevněním dekorací a podobně.

(8.) Atrium Apartments GmbH má právo přístupu k nemovitosti kdykoli, zejména v případě bezprostředního nebezpečí. Při výkonu práva na přístup musí být přiměřeně zohledněny zájmy hosta hodné ochrany. Poskytovatel bude hosta o uplatnění práva na přístup předem informovat, pokud to není vzhledem k okolnostem jednotlivého případu nepřiměřené nebo nemožné.

(9.) Při odjezdu je nutné zanechat apartmán čistý. Postele je nutné svléknout a odnést odpadky, jídlo a všechny osobní věci. Okna musí být zavřená a topení nastaveno na stupeň 1. V případě porušení si Atrium Apartments GmbH vyhrazuje právo účtovat poplatek za úklid/poplatek za energii ve výši 200,00 EUR (netto).

 1. Příjezd a odjezd

Nemovitost je k dispozici pravidelně od 16 hodin v den příjezdu. Musíte se dostavit do 20:00 s přesným časem předem, pokud nebyl s Atrium Apartments GmbH předem výslovně dohodnut pozdější čas příjezdu. Příjezd před 16:00 je také možný pouze v případě, že je to předem výslovně dohodnuto s poskytovatelem. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas do Atrium Apartments GmbH.

Atrium Apartments GmbH může při příjezdu požadovat zálohu až do výše 500,00 EUR. Atrium Apartments GmbH tuto zálohu vrátí v případě včasného vyklizení objektu a předání všech klíčů v den odjezdu, pokud se s hostem nedohodne jinak a pokud objekt nevykazuje žádné škody, za které odpovídá host. V případě dalších škod na majetku a/nebo inventáři hradí host požadovanou částku na náhradu v hotovosti na místě (§ 249 odst. 2 BGB).

V den odjezdu je host povinen opustit objekt nejpozději do 10 hodin. V případě pozdního vyklizení nemovitosti má poskytovatel nárok na doplatek od hosta. To činí a) 150,00 EUR (netto), pokud je pokoj uvolněn po 10:00, ale před 13:00; b) 100 % sjednané ceny ubytování/noc (případně 200,00 € (netto). Vždy platí vyšší částka) při uvolnění pokoje po 13. hodině. Kromě toho má poskytovatel nárok na náhradu všech dalších škod vzniklých v důsledku opožděného vyklizení.

Vystěhování se považuje za uskutečněné až po předání všech klíčů společnosti Atrium Apartments GmbH nebo jejímu zástupci. Za tímto účelem může host, pokud to bylo předem výslovně dohodnuto se společností Atrium Apartments GmbH, ponechat všechny klíče na stole v objektu a zavřít dveře apartmánu. Host je povinen zkontrolovat, zda jsou dveře apartmánu řádně zavřené.

V případě ztráty jednoho nebo více klíčů musí host společnosti Atrium Apartments GmbH zaplatit náhradu za jejich výměnu a v případě potřeby za instalaci nových zámků.

 1. Zrušení:

Nájemce může od smlouvy kdykoliv písemně odstoupit. Za rezervovaný a sjednaný termín je třeba uhradit pronajímateli následující storno poplatky:

 • Storno do 14 dnů před odjezdem je 50% z celkové částky splatné závazné rezervace.
 • V případě zrušení 14 dnů až 1 den před zahájením cesty je splatných 90% z celkové částky závazné rezervace.
 • V případě nedostavení se, zrušení v den příjezdu, předčasného odjezdu nebo nižšího počtu osob je splatných 100 % z celkové částky za období závazné rezervace.

Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum, kdy od nás obdržíme vaše písemné oznámení. Případná zaplacená záloha bude odečtena ze storno poplatku. Písemná oznámení jsou určena výhradně na: info@atriumapartments.de

Pokud Atrium Apartments GmbH prokáže vyšší škodu nebo host prokáže škodu nižší, bude náhrada stanovena vyšší nebo nižší.

​Atrium Apartments GmbH může také s odůvodněním odstoupit od smlouvy o převodu.

(1) Pokud sjednaná záloha nebo platba požadovaná podle bodu 9 výše nebude provedena ani po uplynutí přiměřené doby odkladu stanovené Atrium Apartments GmbH, je Atrium Apartments GmbH oprávněna odstoupit od nájemní smlouvy s hostem.

(2) Vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které společnost Atrium Apartments GmbH nenese odpovědnost a které znemožňují plnění smlouvy.

(3) Atrium Apartments GmbH je dále oprávněna mimořádně a bez výpovědní lhůty odstoupit od smlouvy z objektivně ospravedlnitelného důvodu, např. B. pokud

 • nájemní nemovitost je rezervována se zavádějícími nebo nepravdivými informacemi o podstatných skutečnostech, jako je osoba nájemce nebo účel.
 • Atrium Apartments GmbH má oprávněný důvod se domnívat, že užívání rekreačního bytu může ohrozit hladký obchodní provoz, bezpečnost nebo pověst společnosti Atrium Apartments GmbH nebo příslušného vlastníka/pronajímatele na veřejnosti, aniž by to bylo pod kontrolou nebo organizační oblastí společnosti Atrium Apartments GmbH. Lze přičíst Atrium Apartments GmbH.
 • dochází k porušení zákazu podnájmu a leasingu dle § 3 Všeobecných obchodních podmínek.

Náhrada, kterou má host zaplatit, odpovídá 100% z celkové částky závazné rezervace. Pokud Atrium Apartments GmbH prokáže vyšší škodu nebo host prokáže škodu nižší, musí být náhrada stanovena vyšší nebo nižší.

(4) V případě oprávněného odstoupení ze strany Atrium Apartments GmbH nemá host nárok na náhradu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

(1) Změny nebo doplňky smlouvy, přijetí přihlášek nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek by měly být provedeny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky hosta jsou neplatné.

(2) Místo plnění a platby je Mannheim / Německo. Místo soudu je Mannheim / Bádensko-Württembersko. Obecná jurisdikce je Mannheim / Bádensko-Württembersko)

(3) Na smlouvu se vztahuje výhradně právo Spolkové republiky Německo.

(4) Tyto všeobecné podmínky ubytování hostů jsou určeny pouze pro osobní potřebu hosta. Komerční použití třetími stranami je výslovně zakázáno.

(5) Pokud by některé z výše uvedených ustanovení bylo nebo se stalo neplatným či neplatným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení je třeba nahradit ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu ustanovení, které má být nahrazeno. Kromě toho platí zákonná ustanovení.

Platnost Všeobecných obchodních podmínek: Od 15.01.2023.

Staré obchodní podmínky

Zde naleznete Všeobecné obchodní podmínky platné do 14.01.2023
Zde naleznete Všeobecné obchodní podmínky platné do 2. září 2022

změnit jazyk
Mitglied bei
Copyright 2022 Atrium Apartments. Všechna práva vyhrazena. Spravuje společnost ZENETTI B2B SMARKETING
crossmenu
cs_CZCzech